[LINQ] Phần 6: Cú pháp truy vấn và cú pháp phương thức trong LINQ (C#)
Có 2 bình luận
Đa số các truy vấn LINQ trong loại bài này đều được viết bằng cách sử dụng các cú pháp truy vấn khai báo LINQ. Tuy nhiên, cú pháp truy...
[LINQ] Phần 5: Các kiểu quan hệ trong truy vấn LINQ
Có 1 bình luận
Một truy vấn LINQ được thể hiện chặt chẽ ở dữ liệu nguồn, trong truy vấn chính nó, và trong việc thực thi truy vấn đó. Các kiểu biến trong...
[LINQ] Phần 4: Chuyển đổi dữ liệu với LINQ (C#)
Có 2 bình luận
LINQ không chỉ dùng để rút trích hay truy vấn dữ liệu mà còn là công cụ mạnh để chuyển đổi dữ liệu. Bằng cách dùng LINQ, bạn có thể...
[LINQ] Phần 3: Các truy vấn cơ bản trong LINQ
Có 3 bình luận
Trong bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu các câu truy vấn cơ bản nhất trong LINQ. Các câu lệnh nâng cao trong LINQ chúng ta sẽ tìm hiểu trong...
[LINQ] Phần 2: LINQ và các dạng chung (Generic Types) trong C#
Có 1 bình luận
Các truy vấn LINQ được dựa trên các dạng chung (generic), được giới thiệu ở phiên bản .NET framework 2.0. Bạn không cần tìm hiểu kỹ về các dạng chung...
[LINQ] Phần 1: Giới thiệu về LINQ
Có 1 bình luận
Một truy vấn là một diễn tả để lấy dữ liệu từ 1 nguồn dữ liệu nào đó. Các truy vấn thường được dùng trong các ngôn ngữ truy vấn...