[AngularJS] Phần 7: Các điều khiển trong AngularJS
Có 2 bình luận
Các điều khiển AngularJS là các đối tượng JavaScript, kiểm soát dữ liệu của các ứng dụng. Các điều khiển AngularJS Chỉ thị ng-controller định nghĩa điều khiển ứng dụng....
[AngularJS] Phần 6: Ràng buộc dữ liệu trong AngularJS
Có 1 bình luận
Ràng buộc (trói) dữ liệu trong AngularJS là sự đồng bộ giữa mô hình và view (giao diện). Mô hình dữ liệu Các ứng dụng AngularJS thường có 1 mô...
No Image
Không có bình luận nào
Trước xu hướng công nghệ mới việc thay đổi mô hình webiste luôn diễn ra trong thời gian ngắn với yêu cầu ngày càng cao cả về thẩm mỹ của giao diện lẫn ngôn ngữ lập trình. Với nhiều tiêu...
[AngularJS] Phần 5: Mô hình trong AngularJS
Có 2 bình luận
Chỉ thị ng-model trói giá trị các điều khiển HTML (input, select, textarea) với dữ liệu ứng dụng Chỉ thị ng-model Với chỉ thị này, bạn có thể trói giá...
[AngularJS]  Phần 4: Các chỉ thị trong AngularJS
Có 2 bình luận
AngularJS cho phép mở rộng HTML bằng thuộc tính mới gọi là chỉ thị (directive). AngularJS chứa 1 tập các chỉ thị được tích hợp sẵn cho phép thực hiện...
[AngularJS] Phần 3: Các module AngularJS
Có 2 bình luận
Module trong AngularJS là nơi chứa các điều khiển (controller) của 1 ứng dụng. Tạo 1 module Module được tạo ra bằng cách dùng hàm angular.module Tham số “myApp” chỉ...