[Node.js] Phần 3: Module Node.js
Có 1 bình luận
Module Node.js là gì? Module được xem như là thư viện JavaScript chứa tập các hàm bạn muốn thêm vào ứng dụng của bạn. Module tích hợp (Built-in Module) Node.js...
[Node.js] Phần 2: Cài đặt Node.js
Có 2 bình luận
Website chính thức của Node.js chứa các hướng dẫn cài đặt (bằng tiếng Anh) là https://nodejs.org. Bạn vào địa chỉ trên, sau đó tải về gói LTS (Recommended for Most...
[Node.js] Phần 1: Giới thiệu về Node.js
Không có bình luận nào
Trang mục lục Bài tiếp theo >> Node.js là 1 framework phía server mã nguồn mở và miễn phí. Node.js có phép bạn chạy JavaScript trên server và có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix,...
[HTML/HTML5] Phần 9: Định dạng văn bản HTML
Có 1 bình luận
Trong bài trước, bạn đã học về các thuộc tính phong cách HTML. HTML chứa 1 số phần tử có ý nghĩa để định nghĩa văn bản. HTML sử dụng...
[HTML/HTML5] Phần 8: Phong cách HTML
Có 2 bình luận
Thiết lập phong cách của 1 phần tử HTML, có thể thực hiện với thuộc tính style. Thuộc tính style HTML có cú pháp sau: <tagname style=”property:value;”> Với propery là...
[LINQ và chuỗi] Phần 7: Cách sắp xếp các trường của 1 tập tin dạng CSV bằng LINQ
Không có bình luận nào
Tập tin (CSV) là tập tin văn bản chứa các giá trị ngăn cách nhau bằng dấu phẩy, thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu hoặc các dữ...
[HTML/HTML5] Phần 7: Đoạn văn bản trong HTML
Có 2 bình luận
Phần tử HTML dùng để định nghĩa 1 đoạn văn bản là phần tử p. Ví dụ sau sẽ hiển thị 2 đoạn văn bản bằng cách dùng thẻ p....
[HTML/HTML5] Phần 6: Tiêu đề HTML
Có 1 bình luận
Tiêu đề rất quan trọng đối với các tài liệu HTML. Tiêu đề HTML (HTML Heading) Các tiêu đề được định nghĩa với các thẻ từ h1 đến h6. Thẻ...
[HTML/HTML5] Phần 5: Thuộc tính HTML
Có 2 bình luận
Tất cả các phần tử HTML đều có thể có các thuộc tính. Các thuộc tính cung cấp thông tin thêm về các phần tử HTML. Thuộc tính luôn luôn...
[AngularJS] Phần 18: Chứng thực Form trong AngularJS
Có 1 bình luận
AngularJS cho phép việc chứng thực form ở phía client. AngularJS điều khiển trạng thái form và các trường input (input, textarea, select) và cho phép bạn thông báo người...
[TOEFL iBT] Danh sách từ vựng – Vần Z
Không có bình luận nào
ZEALOUS (noun: ZEALOT: fanatic): Full of enthusiasm or eagerness -a zealous student, first in his class. Antonym: perfunctory ZENITH The highest point – the zenith of his career. Synonyms: acme, apex, culmination, summit Antonym: nadir