[LINQ] Phần 4: Chuyển đổi dữ liệu với LINQ (C#)
Có 2 bình luận
LINQ không chỉ dùng để rút trích hay truy vấn dữ liệu mà còn là công cụ mạnh để chuyển đổi dữ liệu. Bằng cách dùng LINQ, bạn có thể...