[LINQ và chuỗi] Phần 7: Cách sắp xếp các trường của 1 tập tin dạng CSV bằng LINQ
Không có bình luận nào
Tập tin (CSV) là tập tin văn bản chứa các giá trị ngăn cách nhau bằng dấu phẩy, thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu hoặc các dữ...
[ASP.NET Web Forms] Phần 1: Giới thiệu về Web Form trong ASP.NET
Không có bình luận nào
Web Form là 1 trong vài hình thức phát triển Web ASP.NET bên cạnh MVC và Web Page. Web Form đôi khi được là hình thức xây dựng Web hơi cổ điển vì có lịch sử lâu đời nhất, tuy...
Tại sao LINQ lại “đánh bại” SQL?
Có 1 bình luận
Hầu hết các lập trình viên phát triển Web theo hướng ASP.NET đều tìm hiểu và sử dụng LINQ, như vậy lý do đó là gì? Bài viết này sẽ giải đáp các lý do tại sao LINQ có nhiều...
[LINQ và chuỗi] Phần 6: Cách sắp xếp và lọc dữ liệu văn bản theo từ hay vị trí
Không có bình luận nào
Trong bài này, chúng ta có một danh sách List với các phần tử là kiểu chuỗi. Mỗi phần tử chứa 1 tập các số (int) ngăn cách nhau bằng...
[LINQ và chuỗi] Phần 5: Tìm sự khác biệt giữa hai danh sách List
Có 1 bình luận
Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu 1 ví dụ so sánh 2 danh sách kiểu List với mỗi phần tử kiểu chuỗi (String) sử dụng truy vấn LINQ....
[LINQ và chuỗi] Phần 4: Kết hợp LINQ và biểu thức chính quy (C#)
Có 1 bình luận
Trong bài này, chúng ta sử dụng lớp Regex để tạo 1 biểu thức chính quy cho việc so khớp các chuỗi văn bản. Truy vấn LINQ cho phép lọc...
[Entity Framework] Phần 5: Tạo mô hình trước (Model First)
Không có bình luận nào
Một cách tiếp cận khác khi phát triển ứng dụng phần mềm là xây dựng mô hình trước, tạo database và gieo mã nguồn sau. Phương pháp này giúp cho...
[LINQ và chuỗi] Phần 3: Truy vấn các ký tự trong chuỗi
Có 1 bình luận
Do lớp String thực thi giao diện IEnumberable<T>, cho nên bất kỳ chuỗi nào đều có thể truy vấn dưới dạng 1 chuỗi ký tự. Tuy nhiên, đây không phải...
[LINQ và chuỗi] Phần 2: Tìm các câu có chứa 1 tập từ vựng cho trước
Có 1 bình luận
Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu 1 ví dụ về cách tìm các câu trong 1 đoạn/tập tin văn bản mà chứa các từ thuộc tập từ vựng...
[LINQ và chuỗi] Phần 1: Đếm số lần xuất hiện của từ trong đoạn văn bản
Không có bình luận nào
<< LINQ cơ bản Trang mục lục Bài tiếp theo >> LINQ có thể dùng để truy vấn và chuyển đổi các chuỗi và tập hợp chuỗi, đặc biệt là rất hữu ích với dữ liệu bán cấu trúc trong...
[Entity Framework] Phần 4: Tạo cơ sở dữ liệu trước (Database First)
Có 3 bình luận
Cách tiếp theo để xây dựng 1 ứng dụng phần mềm là Database First, tức là xây dựng cơ sở dữ liệu trước rồi mới đến việc xây dựng mã...