[Entity Framework] Phần 5: Tạo mô hình trước (Model First)
Không có bình luận nào
Một cách tiếp cận khác khi phát triển ứng dụng phần mềm là xây dựng mô hình trước, tạo database và gieo mã nguồn sau. Phương pháp này giúp cho...
[Entity Framework] Phần 4: Tạo cơ sở dữ liệu trước (Database First)
Có 3 bình luận
Cách tiếp theo để xây dựng 1 ứng dụng phần mềm là Database First, tức là xây dựng cơ sở dữ liệu trước rồi mới đến việc xây dựng mã...
[Entity Framework] Phần 3:  Viết mã nguồn trước, tạo mới cơ sở dữ liệu sau (Code First to a New Database)
Có 3 bình luận
Khi phát triển 1 ứng dụng phần mềm nói chung, chắc hẳn bạn đã quen với việc khảo sát hiện trang, phân tích yêu cầu đầu vào, vẽ sơ đồ...
[Entity Framework] Phần 2: Kiến trúc Entity Framework
Có 1 bình luận
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến trúc của Entity Framework (EF). Tôi chỉ giải thích chi tiết ở mức vừa phải các thành phần nội...
[Entity Framework] Phần 1: Giới thiệu Entity Framework
Có 5 bình luận
Entity Framework (EF) là một framework ánh xạ quan hệ đối tượng (ORM) dành cho ADO.NET, là 1 phần của .NET Framework. EF cho phép các nhà phát triển Web...