[Semantic Web] Phần 3: Mô hình trừu tượng RDF
Không có bình luận nào
Bài này đang được viết … RDF sử dụng một mô hình trừu tượng để phân rã thông tin/kiến thức thành những mảnh con, với 1 số luật cơ bản về ngữ nghĩa cho các mảnh này. Mục tiêu là...
[Semantic Web] Phần 2: Tổng quan RDF
Không có bình luận nào
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiến thức tổng quan của RDF và vai trò của RDF đối với Semantic Web. 1. Khái niệm RDF (viết tắt từ Resource Description Framework, tạm dịch là Framework Mô...
[Semantic Web] Phần 1: Giới thiệu kiến thức tổng quan
Không có bình luận nào
Trong bài viết này, chúng ta sẽ học nội dung cơ bản của Semantic Web hay còn gọi là mạng ngữ nghĩa. Khái niệm Đầu tiên, từ “semantics” liên quan đến cú pháp từ. Trong đa số ngôn ngữ, cú...