[HTML/HTML5] Phần 17: Danh sách trong HTML
Có 1 bình luận
Danh sách không có thứ tự Một danh sách không có thứ tự bắt đầu bằng thẻ ul. Mỗi phần tử bắt đầu với thẻ li. Mỗi phần tử trong...
[HTML/HTML5] Phần 16: Bảng biểu trong HTML
Có 1 bình luận
Định nghĩa 1 bảng HTML Để xây dựng bảng biểu trong HTML, bạn có thể dùng thẻ table. Mỗi bảng chứa nhiều dòng, mỗi dòng được định nghĩa bằng thẻ...
[HTML/HTML5] Phần 15: Hình ảnh trong HTML
Có 2 bình luận
Cú pháp hình ảnh HTML Trong HTML, hình ảnh được định nghĩa bằng thẻ <img>. Thẻ <img> là thẻ rỗng chỉ chứa các thuộc tính và không có thẻ đóng....
[HTML/HTML5] Phần 14: Liên kết trong HTML
Có 2 bình luận
Liên kết được tìm thấy ở hầu hết trang web. Liên kết cho phép người nhấp chuột lên để chuyển từ trang nay sang trang khác. Liên kết HTML Các...
[HTML/HTML5] Phần 13: Phong cách CSS trong HTML
Có 2 bình luận
Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu về CSS và các cách sử dụng CSS trong HTML. Để tìm hiểu chi tiết hơn về CSS, mời bạn xem series bài...
[HTML/HTML5] Phần 12: Màu sắc trong HTML
Có 2 bình luận
Trong HTML, một màu có thể được mô tả bằng cách sử dụng tên màu, giá trị RGB hay giá trị HEX. Tên màu Một màu sắc nào đó có...
[HTML/HTML5] Phần 11: Chú thích trong HTML
Có 1 bình luận
Các thẻ chú thích dùng để chèn các chú thích vào mã nguồn HTML. Thẻ chú thích HTML Bạn có thể thêm các chú thích vào mã nguồn HTML bằng...
[HTML/HTML5] Phần 10: Các phần tử trích dẫn trong HTML
Có 2 bình luận
Chú thích Để tạo 1 chú thích trong HTML, bạn có thể dùng phần tử <q>. Khi dùng phần tử q, nội dung bên trong sẽ được trích trong hai...
[Node.js] Phần 9: Tải tập tin lên trong Node.js
Có 1 bình luận
Trong bài viết, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tải các tập tin từ máy tính lên server thông qua module Formidable (tiếng Anh từ Formidable có nghĩa là vượt...
[Node.js] Phần 8: Các sự kiện trong Node.js
Có 2 bình luận
Node.js hỗ trợ các sự kiện trong các ứng dụng rất hoàn hảo. Các hành động trong máy tính được gọi là 1 sự kiện (event), chẳng hạn như mở...
[Node.js] Phần 7: Node.js NPM
Có 2 bình luận
Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về NPM trong Node.JS. NPM là một gói quản lý cho các gói Node.js hay các module mà bạn muốn có. Website...

1 2 3 8