[AngularJS] Phần 18: Chứng thực Form trong AngularJS
Không có bình luận nào
AngularJS cho phép việc chứng thực form ở phía client. AngularJS điều khiển trạng thái form và các trường input (input, textarea, select) và cho phép bạn thông báo người...
[AngularJS] Phần 17: Form trong AngularJS
Có 1 bình luận
Các Form trong AngularJS cung cấp việc trói dữ liệu (hay liên kết dữ liệu — data-binding) và chứng thực các điều khiển đầu vào. Điều khiển đầu vào Các...
Năm lý do nên học AngularJS
Không có bình luận nào
AngularJS là 1 framework vô cùng phổ biến, cung cấp 1 tập các công cụ dễ hiểu và có tính tích hợp giúp bạn xây dựng các ứng dụng web đơn giản. Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian và...
[AngularJS] Phần 16: Sự kiện AngularJS
Có 1 bình luận
AngularJS có các chỉ thị sự kiện HTML riêng. Bạn có thể thêm các listener sự kiện Angular vào các phần tử HTML bằng cách dùng 1 trong các chỉ...
[AngularJS] Phần 15: AngularJS HTML DOM
Có 1 bình luận
AngularJS có các chỉ thị để trói dữ liệu ứng dụng với các thuộc tính của các phần tử HTML DOM. Chỉ thị ng-disabled Chỉ thị này trói dữ liệu...
[AngularJS] Phần 14: AngularJS và SQL
Có 1 bình luận
Angular rất thích hợp để hiển thị dữ liệu từ database. Điều bạn cần làm là xuất dữ liệu ra với định dạng JSON. Lấy dữ liệu từ 1 server...
[AngularJS] Phần 13: Select/Dropdown trong AngularJS
Có 1 bình luận
AngularJS cho phép tạo danh sách dropdown dựa trên các phần tử trong mảng, hay 1 đối tượng. Tạo một select box dùng ng-options Nếu bạn muốn tạo 1 danh...
[AngularJS] Phần 12: Bảng AngularJS
Có 1 bình luận
Hiển thị dữ liệu trong 1 bảng Hiển thị bảng với AngularJS rất đơn giản bằng cách dùng chỉ thị ng-repeat. Ví dụ sau hiển thị bảng với dữ liệu...
[AngularJS] Phần 11: AngularJS http
Có 1 bình luận
AngularJS $http $http là 1 dịch vụ AngularJS dùng để đọc dữ liệu từ server từ xa. Dịch vụ $http tạo 1 kết nối đến server và trả về 1...
[AngularJS] Phần 10: Dịch vụ trong AngularJS
Có 1 bình luận
Trong AngularJS, chúng ta có thể tạo dịch vụ riêng hay dùng các dịch vụ được tích hợp sẵn. Dịch vụ Dịch vụ là 1 hàm hay đối tượng, có...
[AngularJS] Phần 9: Bộ lọc trong AngularJS
Không có bình luận nào
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bộ lọc (filter) trong AngularJS. Bộ lọc trong AngularJS AngularJS cung cấp các bộ lọc để chuyển đổi dữ...