No Image
Không có bình luận nào
Tiêu đề rất quan trọng đối với các tài liệu HTML. Tiêu đề HTML (HTML Heading) Các tiêu đề được định nghĩa với các thẻ từ h1 đến h6. Thẻ...
[HTML/HTML5] Phần 5: Thuộc tính HTML
Có 2 bình luận
Tất cả các phần tử HTML đều có thể có các thuộc tính. Các thuộc tính cung cấp thông tin thêm về các phần tử HTML. Thuộc tính luôn luôn...
[HTML/HTML5] Phần 4: Phần tử HTML
Có 1 bình luận
Một phần tử HTML thường chứa 1 thẻ mở và 1 thẻ đóng, với nội dung ở giữa. <tagname>Nội dung ở đây…</tagname> Phần tử HTML là phần tử chứa tất...
[HTML/HTML5] Phần 3: Các ví dụ cơ bản HTML
Có 1 bình luận
Bài viết trình bày một số ví dụ cơ bản HTML. Nếu bạn chưa học về HTML, đừng quá lo lắng, nội dung bài này rất đơn giản và giúp...
[HTML/HTML5] Phần 2: Trình soạn thảo HTML
Có 2 bình luận
Có rất nhiều chương trình để soạn thảo HTML, trong đó phổ biến và đơn giản nhất là Notepad. Viết mã HTML dùng Notepad Các trang web có thể được...
[HTML/HTML5] Phần 1: Giới thiệu HTML
Không có bình luận nào
Trang mục lục Bài tiếp theo >> HTML viết tắt từ cụm từ Hyper Text Markup Language (nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo ra các trang Web. HTML...