[JQuery] Phần 7: Thiết lập nội dung và các thuộc tính trong jQuery
Có 1 bình luận
Thiết lập nội dung – text(), html() và val() Chúng ta sẽ dùng 3 phương thức từ phần trước để thiết lập nội dung: text() – Thiết lập hay trả...
[JQuery] Phần 6: Lấy nội dung và các thuộc tính trong jQuery
Có 1 bình luận
jQuery chứa nhiều phương thức có khả năng tương tác với các phần tử và thuộc tính HTML. Thao tác jQuery DOM Một trong những phần quan trọng của jQuery...
[JQuery] Phần 5: Hiệu ứng ẩn và hiện — hide() và show()
Không có bình luận nào
jQuery hide() và show() Hai phương thức hide() và show() trong jQuery dùng để ẩn và hiện các phần văn bản. Ví dụ sau mô tả 2 nút nhấn để...
[JQuery] Phần 4: Các sự kiện trong jQuery
Không có bình luận nào
Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các sự kiện được sử dụng trong jQuery. Sự kiện (Event) Sự kiện là các tương tác của người dùng với...
[JQuery] Phần 3: Các hàm chọn jQuery (jQuery Selectors)
Có 1 bình luận
jQuery Selector tạm dịch là “hàm chọn jQuery” là 1 thành phần quan trọng nhất trong jQuery. jQuery Selector cho phép lựa chọn và điều khiển các phần tử HTML....
[JQuery] Phần 2: Cú pháp jQuery
Có 1 bình luận
Cú pháp jQuery Cú pháp jQuery dùng để chọn các phần tử HTML và thực hiện “các hành động” với các phần tử này. Cú pháp cơ bản là: $(selector).action()...
[JQuery] Phần 1: Giới thiệu về jQuery
Có 1 bình luận
jQuery là 1 thư viện JavaScript (slogan: “write less, do more”) dùng để lập trình JavaScript đơn giản hơn. Để theo học jQuery bạn cần có kiến thức cơ bản...