[HTML/HTML5] Phần 7: Đoạn văn bản trong HTML
Có 2 bình luận
Phần tử HTML dùng để định nghĩa 1 đoạn văn bản là phần tử p. Ví dụ sau sẽ hiển thị 2 đoạn văn bản bằng cách dùng thẻ p....
[LINQ] Phần 2: LINQ và các dạng chung (Generic Types) trong C#
Có 1 bình luận
Các truy vấn LINQ được dựa trên các dạng chung (generic), được giới thiệu ở phiên bản .NET framework 2.0. Bạn không cần tìm hiểu kỹ về các dạng chung...
[PHP] Phần 13: Hàm
Có 1 bình luận
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm trong PHP. Sức mạnh thật sự của PHP đến từ các hàm tích hợp sẵn, với hơn 1000 hàm như vậy. Tạo hàm PHP Ngoài các hàm PHP...
[PHP] Phần 11: Mệnh đề Switch
Có 2 bình luận
Trong bài viết này giới thiệu về mệnh đề Switch. Mệnh đề switch được dùng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Cú pháp mệnh đề này như sau: switch (n) {...
[PHP] Phần 10: Mệnh đề if…else…ifelse
Có 2 bình luận
Các mệnh đề điều kiện được dùng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Các mệnh đề điều kiện trong PHP Khi lập trình, bạn thường rất thực hiện các hành động...
[PHP] Phần 9: Toán tử
Có 3 bình luận
Bài viết này sẽ trình bày về các toán tử trong PHP. Toán tử PHP Các toán tử được dùng để thực thi các phép toán tử trên biến và giá trị. PHP chia các toán tử thành các nhóm...
[PHP] Phần 8: Hằng số
Có 2 bình luận
Chúng ta tiếp tục học về hằng số và cách sử dụng hằng số trong PHP thông qua bài viết này. Hằng số Hằng số (constant) là các biến phải được định nghĩa trước và không thể thay đổi giá...
[PHP] Phần 7: Chuỗi trong PHP
Có 2 bình luận
Bài viết này sẽ trình bày các hàm để xử lý chuỗi (string) trong PHP. Hàm strlen() Hàm strlen() là hàm dùng để lấy độ dài của 1 chuỗi bất kỳ. Ví dụ sau trả về kết quả độ dài...
[PHP] Phần 6: Kiểu dữ liệu
Có 2 bình luận
Trong bài viết này, chúng ta sẽ học về cách kiểu dữ liệu được sử dụng trong PHP. Các kiểu dữ liệu PHP Các biến có thể lưu trữ các kiểu dữ liệu khác nhau, và các kiểu dữ liệu...
[PHP] Phần 5: Hai hàm Echo và Print
Có 2 bình luận
Trong bài viết này, chúng ta sẽ học 2 hàm cơ bản để hiển thị văn bản trên trình duyệt trong PHP đó là: hàm echo và hàm print. Hàm echo và hàm print Hai hàm gần giống nhau, cùng...
[PHP] Phần 4: Biến
Có 2 bình luận
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách về khai báo và sử dụng biến trong PHP. Biến chủ yếu dùng để lưu trữ thông tin. Tạo biến Trong PHP, 1 biến được bắt đầu với ký hiệu...