HTML/HTML5 cơ bản

Các bài viết cơ bản về HTML/HTML5 nhằm giúp học và thiết kế giao diện Web.

Số thứ tự Tên bài viết Ghi chú
1 Phần 1: Giới thiệu HTML
2 Phần 2: Trình soạn thảo HTML
3 Phần 3: Các ví dụ cơ bản HTML
4 Phần 4: Phần tử HTML
5 Phần 5: Thuộc tính HTML
6 Phần 6: Tiêu đề HTML
7 Phần 7: Đoạn văn bản trong HTML
8 Phần 8: Phong cách HTML
9 Phần 9: Định dạng văn bản HTML

Bình luận Facebook