[HTML/HTML5] Phần 10: Các phần tử trích dẫn trong HTML
Có 2 bình luận
Chú thích Để tạo 1 chú thích trong HTML, bạn có thể dùng phần tử <q>. Khi dùng phần tử q, nội dung bên trong sẽ được trích trong hai...