[AngularJS] Phần 12: Bảng AngularJS
Có 1 bình luận
Hiển thị dữ liệu trong 1 bảng Hiển thị bảng với AngularJS rất đơn giản bằng cách dùng chỉ thị ng-repeat. Ví dụ sau hiển thị bảng với dữ liệu...