[AngularJS] Phần 13: Select/Dropdown trong AngularJS
Có 1 bình luận
AngularJS cho phép tạo danh sách dropdown dựa trên các phần tử trong mảng, hay 1 đối tượng. Tạo một select box dùng ng-options Nếu bạn muốn tạo 1 danh...