[AngularJS] Phần 18: Chứng thực Form trong AngularJS
Không có bình luận nào
AngularJS cho phép việc chứng thực form ở phía client. AngularJS điều khiển trạng thái form và các trường input (input, textarea, select) và cho phép bạn thông báo người...
[AngularJS] Phần 11: AngularJS http
Có 1 bình luận
AngularJS $http $http là 1 dịch vụ AngularJS dùng để đọc dữ liệu từ server từ xa. Dịch vụ $http tạo 1 kết nối đến server và trả về 1...
[AngularJS] Phần 10: Dịch vụ trong AngularJS
Có 1 bình luận
Trong AngularJS, chúng ta có thể tạo dịch vụ riêng hay dùng các dịch vụ được tích hợp sẵn. Dịch vụ Dịch vụ là 1 hàm hay đối tượng, có...
[AngularJS] Phần 9: Bộ lọc trong AngularJS
Không có bình luận nào
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bộ lọc (filter) trong AngularJS. Bộ lọc trong AngularJS AngularJS cung cấp các bộ lọc để chuyển đổi dữ...
[AngularJS] Phần 6: Ràng buộc dữ liệu trong AngularJS
Có 1 bình luận
Ràng buộc (trói) dữ liệu trong AngularJS là sự đồng bộ giữa mô hình và view (giao diện). Mô hình dữ liệu Các ứng dụng AngularJS thường có 1 mô...
[AngularJS]  Phần 4: Các chỉ thị trong AngularJS
Có 2 bình luận
AngularJS cho phép mở rộng HTML bằng thuộc tính mới gọi là chỉ thị (directive). AngularJS chứa 1 tập các chỉ thị được tích hợp sẵn cho phép thực hiện...
[AngularJS] Phần 2: Các diễn giải AngularJS
Có 2 bình luận
AngularJS trói dữ liệu vào HTML bằng cách sử dụng các diễn giải (expressions). Diễn giải AngularJS Diễn giải AngularJS có thể được viết bên trong cặp dấu ngoặc nhọn...