[AngularJS] Phần 15: AngularJS HTML DOM
Có 1 bình luận
AngularJS có các chỉ thị để trói dữ liệu ứng dụng với các thuộc tính của các phần tử HTML DOM. Chỉ thị ng-disabled Chỉ thị này trói dữ liệu...