[AngularJS] Phần 1: Giới thiệu về AngularJS
Có 1 bình luận
Trang mục lục Bài tiếp theo >> Bài viết cung cấp các thông tin tổng quan về AngularJS. Khái niệm AngularJS (cách gọi tắt là Angular) là 1 framework JavaScript, được thêm vào 1 trang HTML thông qua 1 thẻ...