[AngularJS] Phần 17: Form trong AngularJS
Có 1 bình luận
Các Form trong AngularJS cung cấp việc trói dữ liệu (hay liên kết dữ liệu — data-binding) và chứng thực các điều khiển đầu vào. Điều khiển đầu vào Các...
[AngularJS] Phần 13: Select/Dropdown trong AngularJS
Có 1 bình luận
AngularJS cho phép tạo danh sách dropdown dựa trên các phần tử trong mảng, hay 1 đối tượng. Tạo một select box dùng ng-options Nếu bạn muốn tạo 1 danh...
[AngularJS] Phần 10: Dịch vụ trong AngularJS
Có 1 bình luận
Trong AngularJS, chúng ta có thể tạo dịch vụ riêng hay dùng các dịch vụ được tích hợp sẵn. Dịch vụ Dịch vụ là 1 hàm hay đối tượng, có...
[AngularJS] Phần 9: Bộ lọc trong AngularJS
Không có bình luận nào
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bộ lọc (filter) trong AngularJS. Bộ lọc trong AngularJS AngularJS cung cấp các bộ lọc để chuyển đổi dữ...
[AngularJS] Phần 8: Phạm vi trong AngularJS
Có 2 bình luận
Phạm vi (scope) là phần ràng buộc giữa HTML (view) và JavaScript (controller). Phạm vi là 1 đối tượng với các phương thức và thuộc tính có sẵn. Phạm vi...
[AngularJS] Phần 6: Ràng buộc dữ liệu trong AngularJS
Có 1 bình luận
Ràng buộc (trói) dữ liệu trong AngularJS là sự đồng bộ giữa mô hình và view (giao diện). Mô hình dữ liệu Các ứng dụng AngularJS thường có 1 mô...
[AngularJS]  Phần 4: Các chỉ thị trong AngularJS
Có 2 bình luận
AngularJS cho phép mở rộng HTML bằng thuộc tính mới gọi là chỉ thị (directive). AngularJS chứa 1 tập các chỉ thị được tích hợp sẵn cho phép thực hiện...
[AngularJS] Phần 3: Các module AngularJS
Có 2 bình luận
Module trong AngularJS là nơi chứa các điều khiển (controller) của 1 ứng dụng. Tạo 1 module Module được tạo ra bằng cách dùng hàm angular.module Tham số “myApp” chỉ...
[AngularJS] Phần 2: Các diễn giải AngularJS
Có 2 bình luận
AngularJS trói dữ liệu vào HTML bằng cách sử dụng các diễn giải (expressions). Diễn giải AngularJS Diễn giải AngularJS có thể được viết bên trong cặp dấu ngoặc nhọn...