[AngularJS] Phần 18: Chứng thực Form trong AngularJS
Không có bình luận nào
AngularJS cho phép việc chứng thực form ở phía client. AngularJS điều khiển trạng thái form và các trường input (input, textarea, select) và cho phép bạn thông báo người...