[AngularJS] Phần 10: Dịch vụ trong AngularJS
Có 1 bình luận
Trong AngularJS, chúng ta có thể tạo dịch vụ riêng hay dùng các dịch vụ được tích hợp sẵn. Dịch vụ Dịch vụ là 1 hàm hay đối tượng, có...
[AngularJS] Phần 9: Bộ lọc trong AngularJS
Không có bình luận nào
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bộ lọc (filter) trong AngularJS. Bộ lọc trong AngularJS AngularJS cung cấp các bộ lọc để chuyển đổi dữ...
[AngularJS] Phần 8: Phạm vi trong AngularJS
Có 2 bình luận
Phạm vi (scope) là phần ràng buộc giữa HTML (view) và JavaScript (controller). Phạm vi là 1 đối tượng với các phương thức và thuộc tính có sẵn. Phạm vi...
[AngularJS] Phần 7: Các điều khiển trong AngularJS
Có 2 bình luận
Các điều khiển AngularJS là các đối tượng JavaScript, kiểm soát dữ liệu của các ứng dụng. Các điều khiển AngularJS Chỉ thị ng-controller định nghĩa điều khiển ứng dụng....
[AngularJS] Phần 5: Mô hình trong AngularJS
Có 2 bình luận
Chỉ thị ng-model trói giá trị các điều khiển HTML (input, select, textarea) với dữ liệu ứng dụng Chỉ thị ng-model Với chỉ thị này, bạn có thể trói giá...
[AngularJS] Phần 2: Các diễn giải AngularJS
Có 2 bình luận
AngularJS trói dữ liệu vào HTML bằng cách sử dụng các diễn giải (expressions). Diễn giải AngularJS Diễn giải AngularJS có thể được viết bên trong cặp dấu ngoặc nhọn...
[AngularJS] Phần 1: Giới thiệu về AngularJS
Có 1 bình luận
Trang mục lục Bài tiếp theo >> Bài viết cung cấp các thông tin tổng quan về AngularJS. Khái niệm AngularJS (cách gọi tắt là Angular) là 1 framework JavaScript, được thêm vào 1 trang HTML thông qua 1 thẻ...