[AngularJS] Phần 17: Form trong AngularJS
Có 1 bình luận
Các Form trong AngularJS cung cấp việc trói dữ liệu (hay liên kết dữ liệu — data-binding) và chứng thực các điều khiển đầu vào. Điều khiển đầu vào Các...
[AngularJS] Phần 15: AngularJS HTML DOM
Có 1 bình luận
AngularJS có các chỉ thị để trói dữ liệu ứng dụng với các thuộc tính của các phần tử HTML DOM. Chỉ thị ng-disabled Chỉ thị này trói dữ liệu...
[AngularJS] Phần 14: AngularJS và SQL
Có 1 bình luận
Angular rất thích hợp để hiển thị dữ liệu từ database. Điều bạn cần làm là xuất dữ liệu ra với định dạng JSON. Lấy dữ liệu từ 1 server...
[AngularJS] Phần 13: Select/Dropdown trong AngularJS
Có 1 bình luận
AngularJS cho phép tạo danh sách dropdown dựa trên các phần tử trong mảng, hay 1 đối tượng. Tạo một select box dùng ng-options Nếu bạn muốn tạo 1 danh...
[AngularJS] Phần 12: Bảng AngularJS
Có 1 bình luận
Hiển thị dữ liệu trong 1 bảng Hiển thị bảng với AngularJS rất đơn giản bằng cách dùng chỉ thị ng-repeat. Ví dụ sau hiển thị bảng với dữ liệu...
[AngularJS] Phần 11: AngularJS http
Có 1 bình luận
AngularJS $http $http là 1 dịch vụ AngularJS dùng để đọc dữ liệu từ server từ xa. Dịch vụ $http tạo 1 kết nối đến server và trả về 1...
[AngularJS]  Phần 4: Các chỉ thị trong AngularJS
Có 2 bình luận
AngularJS cho phép mở rộng HTML bằng thuộc tính mới gọi là chỉ thị (directive). AngularJS chứa 1 tập các chỉ thị được tích hợp sẵn cho phép thực hiện...
[AngularJS] Phần 2: Các diễn giải AngularJS
Có 2 bình luận
AngularJS trói dữ liệu vào HTML bằng cách sử dụng các diễn giải (expressions). Diễn giải AngularJS Diễn giải AngularJS có thể được viết bên trong cặp dấu ngoặc nhọn...