[AngularJS] Phần 6: Ràng buộc dữ liệu trong AngularJS
Có 1 bình luận
Ràng buộc (trói) dữ liệu trong AngularJS là sự đồng bộ giữa mô hình và view (giao diện). Mô hình dữ liệu Các ứng dụng AngularJS thường có 1 mô...