[AngularJS] Phần 14: AngularJS và SQL
Có 1 bình luận
Angular rất thích hợp để hiển thị dữ liệu từ database. Điều bạn cần làm là xuất dữ liệu ra với định dạng JSON. Lấy dữ liệu từ 1 server...
[AngularJS] Phần 12: Bảng AngularJS
Có 1 bình luận
Hiển thị dữ liệu trong 1 bảng Hiển thị bảng với AngularJS rất đơn giản bằng cách dùng chỉ thị ng-repeat. Ví dụ sau hiển thị bảng với dữ liệu...
[AngularJS] Phần 11: AngularJS http
Có 1 bình luận
AngularJS $http $http là 1 dịch vụ AngularJS dùng để đọc dữ liệu từ server từ xa. Dịch vụ $http tạo 1 kết nối đến server và trả về 1...
[AngularJS] Phần 10: Dịch vụ trong AngularJS
Có 1 bình luận
Trong AngularJS, chúng ta có thể tạo dịch vụ riêng hay dùng các dịch vụ được tích hợp sẵn. Dịch vụ Dịch vụ là 1 hàm hay đối tượng, có...
[AngularJS] Phần 8: Phạm vi trong AngularJS
Có 2 bình luận
Phạm vi (scope) là phần ràng buộc giữa HTML (view) và JavaScript (controller). Phạm vi là 1 đối tượng với các phương thức và thuộc tính có sẵn. Phạm vi...
[AngularJS] Phần 7: Các điều khiển trong AngularJS
Có 2 bình luận
Các điều khiển AngularJS là các đối tượng JavaScript, kiểm soát dữ liệu của các ứng dụng. Các điều khiển AngularJS Chỉ thị ng-controller định nghĩa điều khiển ứng dụng....
[AngularJS] Phần 6: Ràng buộc dữ liệu trong AngularJS
Có 1 bình luận
Ràng buộc (trói) dữ liệu trong AngularJS là sự đồng bộ giữa mô hình và view (giao diện). Mô hình dữ liệu Các ứng dụng AngularJS thường có 1 mô...
[AngularJS] Phần 5: Mô hình trong AngularJS
Có 2 bình luận
Chỉ thị ng-model trói giá trị các điều khiển HTML (input, select, textarea) với dữ liệu ứng dụng Chỉ thị ng-model Với chỉ thị này, bạn có thể trói giá...
[AngularJS] Phần 2: Các diễn giải AngularJS
Có 2 bình luận
AngularJS trói dữ liệu vào HTML bằng cách sử dụng các diễn giải (expressions). Diễn giải AngularJS Diễn giải AngularJS có thể được viết bên trong cặp dấu ngoặc nhọn...
Javascript và những điểm nhấn của AngularJS
Không có bình luận nào
JavaScript là một trong những ngôn ngữ quan trọng và thông dụng nhất đang sử dụng trên thế giới. Xuất hiện gần 20 năm trước, JavaScript đã không ngừng phát triển. Từ một ngôn ngữ với rất nhiều lỗi, gây...
[AngularJS] Phần 1: Giới thiệu về AngularJS
Có 1 bình luận
Trang mục lục Bài tiếp theo >> Bài viết cung cấp các thông tin tổng quan về AngularJS. Khái niệm AngularJS (cách gọi tắt là Angular) là 1 framework JavaScript, được thêm vào 1 trang HTML thông qua 1 thẻ...