Kết nối

Hàm implode() trong PHP

87 lượt xem 
 
Thể loại: Hàm PHP 

Hàm implode dùng để nối các phần tử mảng thành một chuỗi kết quả. Hàm này được sử dụng ở PHP 4, PHP 5 và PHP 7 và là hàm an toàn nhị phân.

Mô tả hàm

string implode ( string $separator , array $array )

string implode ( array $array)

Tham số

  • $separator: Tham số tùy chọn định nghĩa giá trị ngăn cách giữa các phần tử mảng khi nối chuỗi. Mặc định có giá trị là chuỗi rỗng (“”).
  • $array: mảng chứa các phần tử cần kết nối.

Giá trị trả về

Giá trị hàm trả về chứa một chuỗi kết quả là chuỗi được nối các phần tử trong mảng theo thứ tự từ trái sang phải, có thể ngăn cách giữa các phần tử là giá trị $separator.

Ví dụ 1

Trong ví dụ sau, bạn nối 3 phần tử trong mảng là “website”, “dammio” và “com” với nhau với ngăn cách dấu gạch ngang (-).

<?php

$array = array('website', 'dammio', 'com');
$comma_separated = implode("-", $array);

echo $comma_separated; // nối 3 phần tử thành chuỗi kết quả với ngăn cách giữa cách phần tử là dấu gạch ngang

//Kết quả: website-dammio-com
?>

Ví dụ 2

Bạn có thể tạo danh sách list bằng phần tử li, ul bằng đoạn mã ngắn gọn như sau.

<?php

$elements = array('DAMMIO.COM','Mục 1', 'Mục 2', 'Mục 3');
echo "<ul><li>" . implode("</li><li>", $elements) . "</li></ul>";

//Kết quả là danh sách list
// * DAMMIO
// * Mục 1
// * Mục 2
// * Mục 3
?>

Ví dụ 3

Hàm implode còn thể có thể nối các phần tử chuỗi và số với nhau, khi đó số được chuyển thành các chuỗi.

<?php
$test = implode(["mot",2,3,"bon",5.67]);
echo $test;
//Kết quả: "mot23bon5.67"
?>

Ví dụ 4

Nối các phần tử chuỗi trong mảng theo thứ từ phải sang trái bằng cách kết hợp hàm đảo chuỗi array_reverse() và hàm implode().

<?php

$array = array("a", "b", "c", "d");
$test=implode(" ", array_reverse($array));
echo $test;

//Kết quả: "d c b a"
?>

Hàm liên quan

Một số hàm liên quan:

  • explode() – Tách 1 chuỗi bằng 1 chuỗi
  • preg_split() – Tách chuỗi bằng một biểu thức chính quy
  • http_build_query() – Tạo chuỗi truy vấn mã hóa URL
Bài viết liên quan

Bình luận Facebook

Để lại bình luận

avatar
1000
  Subscribe  
Notify of