Kết nối

Ngôn ngữ truy vấn tích hợp

 Đăng ngày:
691 lượt xem 
 
 

Ngôn ngữ truy vấn tích hợp (viết tắt là LINQ, phát âm tương tự từ “link” trong tiếng Anh) là một thành phần .NET Framework Microsoft cho phép các khả năng truy vấn bản địa (native) tới các ngôn ngữ .NET. Mặc dù có nhiều cổng có sẵn dành cho PHP (PHPLinq), JavaScript (linq.js), TypeScript (linq.ts), và ActionScript (ActionLinq) – tuy nhiên, không có cổng nào có thể xem tương đương hoàn toàn với LINQ trong C#.

LINQ mở rộng ngôn ngữ bằng cách thêm các diễn giải truy vấn, tương tự như các mệnh đề SQL, và có thể dùng để tách và xử lý dữ liệu hiệu quả từ mảng, các lớp enum, các tài liệu XML, các cơ sở dữ liệu quan hệ, và các nguồn dữ liệu bên thứ 3.

LINQ được Microsoft thử nghiệm lần đầu trong dự án Cω. Sau đó, LINQ được phát hành với tư cách là phần chính trong .NET Framework 3.5 vào ngày 19 tháng 11 năm 2007. LINQ có thể thực thi ở các ngôn ngữ .NET như C#, F#, VB.NET và các ngôn ngữ có ảnh hưởng đến LINQ đó là SQL và Haskell.

Bạn có thể bắt đầu học LINQ ở: http://www.dammio.com/linq-co-ban.

« Back to Glossary Index

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *