JQuery cơ bản

1.990 lượt xem 

Trong loạt bài này, các bạn sẽ học về jQuery và cách sử dụng jQuery để xây dựng 1 số thành phần đơn giản trên giao diện Web.

Số thứ tự Tên bài viết Ghi chú
1 Phần 1: Giới thiệu về JQuery
2 Phần 2: Cú pháp jQuery
3 Phần 3: Các hàm chọn jQuery (jQuery Selectors)
4 Phần 4: Các sự kiện trong jQuery
5 Phần 5: Hiệu ứng ẩn và hiện — hide() và show()
6 Phần 6: Lấy nội dung và các thuộc tính trong jQuery
7 Phần 7: Thiết lập nội dung và các thuộc tính trong jQuery