Kết nối

[AngularJS] Phần 5: Mô hình trong AngularJS

3.434 lượt xem 
 Cập nhật lần cuối: 24/04/2018 lúc 15:48:39
Thể loại: AngularJS, Thiết kế Web 

Chỉ thị ng-model trói giá trị các điều khiển HTML (input, select, textarea) với dữ liệu ứng dụng

Chỉ thị ng-model
Với chỉ thị này, bạn có thể trói giá trị của 1 trường nhập liệu (input) với 1 biến được tạo trang AngularJS.

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
  Tên: <input ng-model="name">
</div>
<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function($scope) {
  $scope.name = "dammio.com";
});
</script>

Trói 2 chiều
Cách trói này dùng cho 2 chiều. Nếu người dùng thay đổi giá trị bên trong trường nhập liệu thì thuộc tính AngularJS cũng thay đổi giá trị.

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
Tên: <input ng-model="name">
<h1>Bạn đã nhập tên: {{name}}</h1>
</div>
<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function($scope) {
  $scope.name = "dammio.com";
});
</script>

Chứng thực User Input
Chỉ thị ng-model cung cấp dạng chứng thực dữ liệu ứng dụng (number, e-mail, required):

<form ng-app="" name="myForm">
  Email:
  <input type="email" name="myAddress" ng-model="text">
  <span ng-show="myForm.myAddress.$error.email">Địa chỉ email chưa đúng định dạng</span>
</form>

Trong ví dụ trên, nếu người dùng nhập sai định dạng email thì diễn giải trong thuộc tính ng-show trả về true, vì vậy sẽ xuất hiện thông báo lỗi nhập sai định dạng email. Nếu thuộc tính ở ng-model không tồn tại thì AngularJS sẽ tự động tạo.

Tình trạng ứng dụng
Chỉ thị ng-model cung cấp tình trạng cho ứng dụng dữ liệu (invalid, dirty, touched, error):

<form ng-app="" name="myForm" ng-init="myText = '[email protected]'">
  Email:
  <input type="email" name="myAddress" ng-model="myText" required>
  
<h1>Status</h1>

  {{myForm.myAddress.$valid}}
  {{myForm.myAddress.$dirty}}
  {{myForm.myAddress.$touched}}
</form>

Các lớp CSS
Chỉ thị ng-model cung cấp các lớp CSS cho các phần tử HTML, tùy theo tình trạng của chúng.

<style>
input.ng-invalid {
  background-color: lightblue;
}
</style>
<body>
<form ng-app="" name="myForm">
  Nhập tên của bạn - dammio.com:
  <input name="myName" ng-model="myText" required>
</form>

Chỉ thị ng-model thêm/bớt các lớp sau, theo tình trạng của trường form: ng-empty, ng-not-empty, ng-touched, ng-untouched, ng-valid, ng-invalid, ng-dirty, ng-pending và ng-pristine.

Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments