Lập trình PHP cơ bản

479 lượt xem 

Các bạn sẽ học được ngôn ngữ lập trình PHP ở mức độ cơ bản thông qua series bài viết ở trang này được liệt kê dưới đây.

Số thứ tự Tên bài viết Ghi chú
1 Phần 1: Giới thiệu PHP
2 Phần 2: Cài đặt PHP với gói XAMPP
3 Phần 3: Cú pháp PHP
4 Phần 4: Biến
5 Phần 5: Hai hàm Echo và Print
6 Phần 6: Kiểu dữ liệu
7 Phần 7: Chuỗi trong PHP
8 Phần 8: Hằng số
9 Phần 9: Toán tử
10 Phần 10: Mệnh đề if…else…ifelse
11 Phần 11: Mệnh đề Switch
12 Phần 12: Vòng lặp
13 Phần 13: Hàm
14 Phần 14: Lớp và đối tượng 1

Bình luận Facebook