LINQ và chuỗi

3.203 lượt xem 

Trong loạt bài này, các bạn sẽ học về các xử lý chuỗi dùng LINQ.

Số thứ tự Tên bài viết Ghi chú
1 Phần 1: Đếm số lần xuất hiện của từ trong đoạn văn bản
2 Phần 2: Tìm các câu có chứa 1 tập từ vựng cho trước
3 Phần 3: Truy vấn các ký tự trong chuỗi
4 Phần 4: Kết hợp LINQ và biểu thức chính quy (C#)
5 Phần 5: Tìm sự khác biệt giữa hai danh sách List
6 Phần 6: Cách sắp xếp và lọc dữ liệu văn bản theo từ hay vị trí.
7 Phần 7: Cách sắp xếp các trường của 1 tập tin dạng CSV bằng LINQ.