Kết nối

[ASP.NET MVC] Phần 17: Kết hợp sắp xếp, tìm kiếm và phân trang

23.379 lượt xem 
 Cập nhật lần cuối: 27/09/2023 lúc 21:23:45
Thể loại: ASP.NET MVC, Lập trình Web 

Sau khi học các chức năng sắp xếp, tìm kiếm và phân trang ở các bài viết trước, bạn sẽ học cách gom các chức năng này lại trong ASP.NET MVC. Cách đơn giản nhất là gom hết code lại là dự án web của bạn có thể hoạt động theo ý muốn, nhưng bạn lưu ý đây chỉ là cách nghiệp dư. Một số lập trình viên lâu năm thường viết các đoạn code này ở 1 thư viện (hay 1 lớp nào đó) và khi cần chỉ nhúng vài dòng code là xong. Vì bạn là người mới học ASP.NET MVC, cho nên bài này sẽ trình bày cách gom code lại trước.

Tiếp tục sử dụng dự án Web ở bài 16, bạn chỉnh sửa 1 số tập tin như sau.

Sửa tập tin LinkController.cs

Bạn mở tập tin này và sửa như đoạn mã sau. Phần ba chấm (…) nghĩa là các code khác sau đó giữ nguyên.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using DammioMVC1.Models;
using System.ComponentModel;
using System.Linq.Dynamic;
using System.Linq.Expressions;
using System.Reflection;
using PagedList;

namespace DammioMVC1.Controllers
{
  public class LinkController : Controller
  {
    private DammioEntities db = new DammioEntities();

    public class HttpParamActionAttribute : ActionNameSelectorAttribute
    {
      public override bool IsValidName(ControllerContext controllerContext, string actionName, MethodInfo methodInfo)
      {
        if (actionName.Equals(methodInfo.Name, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
          return true;

        var request = controllerContext.RequestContext.HttpContext.Request;
        return request[methodInfo.Name] != null;
      }
    }

    [HttpGet]
    // GET: /Link/
    public ActionResult Index(int? size, int? page, string sortProperty, string sortOrder, string searchString)
    {
      // 1. Tạo biến ViewBag gồm sortOrder, searchValue, sortProperty và page
      if (sortOrder == "asc") ViewBag.sortOrder = "desc";
      if (sortOrder == "desc") ViewBag.sortOrder = "";
      if (sortOrder == "") ViewBag.sortOrder = "asc";
      ViewBag.searchValue = searchString;
      ViewBag.sortProperty = sortProperty;
      ViewBag.page = page;

      // 2. Tạo danh sách chọn số trang
      List<SelectListItem> items = new List<SelectListItem>();
      items.Add(new SelectListItem { Text = "5", Value = "5" });
      items.Add(new SelectListItem { Text = "10", Value = "10" });
      items.Add(new SelectListItem { Text = "20", Value = "20" });
      items.Add(new SelectListItem { Text = "25", Value = "25" });
      items.Add(new SelectListItem { Text = "50", Value = "50" });
      items.Add(new SelectListItem { Text = "100", Value = "100" });
      items.Add(new SelectListItem { Text = "200", Value = "200" });

      // 2.1. Thiết lập số trang đang chọn vào danh sách List<SelectListItem> items
      foreach(var item in items)
      {
        if (item.Value == size.ToString()) item.Selected = true;
      }
      ViewBag.size = items; 
      ViewBag.currentSize = size; 

      // 3. Lấy tất cả tên thuộc tính của lớp Link (LinkID, LinkName, LinkURL,...)
      var properties = typeof(Link).GetProperties();
      List<Tuple<string, bool, int>> list = new List<Tuple<string, bool, int>>();
      foreach (var item in properties)
      {
        int order = 999;
        var isVirtual = item.GetAccessors()[0].IsVirtual;

        if (item.Name == "LinkName") order = 2;
        if (item.Name == "LinkID") order = 1;
        if (item.Name == "LinkDescription") order = 3;
        if (item.Name == "LinkURL") order = 4;
        if (item.Name == "CategoryID") continue; // Không hiển thị cột này
        Tuple<string, bool, int> t = new Tuple<string, bool, int>(item.Name, isVirtual, order);
        list.Add(t);
      }
      list = list.OrderBy(x => x.Item3).ToList();

      // 3.1. Tạo Heading sắp xếp cho các cột
      foreach (var item in list)
      {
        if (!item.Item2)
        {
          if (sortOrder == "desc" && sortProperty == item.Item1)
          {
            ViewBag.Headings += "<th><a href='?page=" + page + "&size=" + ViewBag.currentSize + "&sortProperty=" + item.Item1 + "&sortOrder=" +
              ViewBag.sortOrder + "&searchString=" + searchString + "'>" + item.Item1 + "<i class='fa fa-fw fa-sort-desc'></i></th></a></th>";
          }
          else if (sortOrder == "asc" && sortProperty == item.Item1)
          {
            ViewBag.Headings += "<th><a href='?page=" + page + "&size=" + ViewBag.currentSize + "&sortProperty=" + item.Item1 + "&sortOrder=" +
              ViewBag.sortOrder + "&searchString=" + searchString + "'>" + item.Item1 + "<i class='fa fa-fw fa-sort-asc'></a></th>";
          }
          else
          {
            ViewBag.Headings += "<th><a href='?page=" + page + "&size=" + ViewBag.currentSize + "&sortProperty=" + item.Item1 + "&sortOrder=" +
              ViewBag.sortOrder + "&searchString=" + searchString + "'>" + item.Item1 + "<i class='fa fa-fw fa-sort'></a></th>";
          }

        }
        else ViewBag.Headings += "<th>" + item.Item1 + "</th>";
      }

      // 4. Truy vấn lấy tất cả đường dẫn
      var links = from l in db.Links
            select l;

      // 5. Tạo thuộc tính sắp xếp mặc định là "LinkID"
      if (String.IsNullOrEmpty(sortProperty)) sortProperty = "LinkID";

      // 5. Sắp xếp tăng/giảm bằng phương thức OrderBy sử dụng trong thư viện Dynamic LINQ
      if (sortOrder == "desc") links = links.OrderBy(sortProperty + " desc");
      else if (sortOrder == "asc") links = links.OrderBy(sortProperty);
      else links = links.OrderBy("LinkID");

      // 5.1. Thêm phần tìm kiếm
      if (!String.IsNullOrEmpty(searchString))
      {
        links = links.Where(s => s.LinkName.Contains(searchString));
      }

      // 5.2. Nếu page = null thì đặt lại là 1.
      page = page ?? 1; //if (page == null) page = 1;

      // 5.3. Tạo kích thước trang (pageSize), mặc định là 5.
      int pageSize = (size ?? 5);

      ViewBag.pageSize = pageSize;

      // 6. Toán tử ?? trong C# mô tả nếu page khác null thì lấy giá trị page, còn
      // nếu page = null thì lấy giá trị 1 cho biến pageNumber. --- dammio.com
      int pageNumber = (page ?? 1);

      // 6.2 Lấy tổng số record chia cho kích thước để biết bao nhiêu trang
      int checkTotal = (int) (links.ToList().Count / pageSize) + 1;
      // Nếu trang vượt qua tổng số trang thì thiết lập là 1 hoặc tổng số trang
      if (pageNumber > checkTotal) pageNumber = checkTotal;

      // 7. Trả về các Link được phân trang theo kích thước và số trang.
      return View(links.ToPagedList(pageNumber, pageSize));
    }

    [HttpPost, HttpParamAction]
    public ActionResult Reset()
    {
      ViewBag.searchValue = "";
      Index(null, null, "", "", "");
      return View();
    }
// các code khác giữ nguyên

Chỉnh sửa tập tin Views/Link/Index.cshtml

Tương tự, bạn cũng sửa tập tin View Index.cshtml như sau.

<!-- Thêm thư viện -->
@model PagedList.IPagedList<DammioMVC1.Models.Link>
@using PagedList.Mvc;
<!-- Kết thúc-->

@{
  ViewBag.Title = "Index";
}

<h2>Index</h2>

<p>
  @Html.ActionLink("Create New", "Create")
</p>

@using (Html.BeginForm("Index", "Link", FormMethod.Get))
{
  <p>
    LinkName: @Html.TextBox("SearchString", (string)ViewBag.searchValue) <input type="submit" value="Tìm kiếm" /> <input type="submit" name="Reset" value="Mặc định" />
    @Html.Hidden("page", (object)ViewBag.page)
    @Html.Hidden("sortProperty", (object)ViewBag.sortProperty)
    @Html.Hidden("sortOrder", (object)ViewBag.sortOrder)
    @Html.Hidden("size", (object)ViewBag.pageSize)
  </p>
}

<table class="table">
  <tr>
    @Html.Raw(ViewBag.Headings)
  </tr>

@foreach (var item in Model) {
  <tr>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.LinkID)
    </td>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.LinkName)
    </td>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.LinkDescription)
    </td> 
    <td> 
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.LinkURL)
    </td>
    <td>
      @Html.DisplayFor(modelItem => item.Category.CategoryName)
    </td>
    <td>
      @Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id=item.LinkID }) |
      @Html.ActionLink("Details", "Details", new { id=item.LinkID }) |
      @Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { id=item.LinkID })
    </td>
  </tr>
}

</table>

<!-- Thêm mã phân trang -->
<br />
<div class="row">
  <div class="col-md-6 col-lg-6 col-xs-6 col-sm-6">
    @using (Html.BeginForm("Index","Link",FormMethod.Get))
    {
      <p>
        Kích thước trang: @Html.DropDownList("size", (List<SelectListItem>)ViewBag.size, new { @onchange = "this.form.submit();" })
      </p>
      
      @Html.Hidden("page", (object) ViewBag.page)
      @Html.Hidden("sortProperty", (object)ViewBag.sortProperty)
      @Html.Hidden("sortOrder", (object)ViewBag.sortOrder)
      @Html.Hidden("searchString", (object)ViewBag.searchValue)
    }
  </div> 
  <div class="col-md-6 col-lg-6 col-xs-6 col-sm-6 text-right">
    Trang: @(Model.PageCount < Model.PageNumber ? 0 : Model.PageNumber) / @Model.PageCount
  </div>
</div>

@Html.PagedListPager(Model, page => Url.Action("Index", new { page, size = ViewBag.currentSize, sortProperty = ViewBag.sortProperty, sortOrder = ViewBag.SortOrder, searchString = ViewBag.searchValue }))
<!-- Kết thúc -->

Sau đó, bạn build dự án và chạy đường dẫn http://localhost:45033/Link để xem kết quả, thử nghiệm 1 số chức năng để kiểm tra xem hoạt động đúng hay không.

Liên quan:  [ASP.NET MVC] Phần 3: Thêm mới Controller (điều khiển)

Lưu ý hãy nhập thật nhiều dữ liệu vào bảng Link để test hiệu quả hơn.

Kết luận

Phần này chỉ hướng dẫn bạn gom code lại để thực hiện chức năng phân trang, tìm kiếm, sắp xếp đáp ứng nhu cầu cơ bản để quản lý 1 bảng cơ sở dữ liệu. Về cách tối ưu mã nguồn, bạn nên là người sáng tạo ra cách thức của riêng mình. Mời bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo.

Theo dõi
Thông báo của
guest
17 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
4 năm trước

Đang hóng anh ơi ra phần tiếp theo đi ạ. Em bắt đầu thích ASP.NET rồi á

Toàn tv
Toàn tv
4 năm trước

Thanks, Đợi phần tiếp theo của bạn.

Khoa
Khoa
3 năm trước

tới đây là hết rồi hả ad =((

Khoa
Khoa
3 năm trước

anh ở phần kích thước trang ở bài 16 và 17 này mỗi lần đổi kích thước là bị lỗi 404

Phan Thanh Tâm
Phan Thanh Tâm
3 năm trước

em có biến 12/2019, khi chạy khi em gán mặc định biến ở controller thì chạy được, nhưng khi em cho khai báo khi chạy thì lại không được. VD:https://localhost:44302/home/Index?addmonth=12/2019. Anh có thể giúp em phần này được không?

Phan Thanh Tâm
Phan Thanh Tâm
3 năm trước
Trả lời  Phan Thanh Tâm

12/2019 ==>12%2F2019

Tuong
Tuong
3 năm trước

chào admin . mình làm theo mà sort không sort được , chỉ số phân trang với tìm kiếm là ok .

Híu
Híu
3 năm trước

Admin ơi, bài viết hay lắm, đang hóng ra các bài tiếp tục nữa admin ơi

Nguyễn Viết Hiếu
3 năm trước

Bài viết rất dễ hiểu. thank yoy

Khanh
Khanh
2 năm trước

ad cho em hỏi là em làm xong nhưng khi chạy bấm qua trang khác rùi bấm sắp xếp nó lại tự nhảy về trang 1 là sao vậy ạ

Ngọc Lâm
Ngọc Lâm
1 năm trước

Series của anh rất hay, tiếc là đến đây hết rồi. Hi vọng anh có thể quay lại viết tiếp.

17
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x