Entity Framework cơ bản

9.562 lượt xem 

Trong loạt bài này, các bạn sẽ học về Entity Framework và cách áp dụng framework để xây dựng ứng dụng.

Số thứ tự Tên bài viết Ghi chú
1 Phần 1: Giới thiệu Entity Framework
2 Phần 2: Kiến trúc Entity Framework
3 Phần 3: Viết mã nguồn trước, tạo mới cơ sở dữ liệu sau (Code First to a New Database)
4 Phần 4: Tạo cơ sở dữ liệu trước (Database First)
5 Phần 5: Tạo mô hình trước (Model First)
6 Phần 6: Sử dụng chú thích dữ liệu (Data Annotation)