Kết nối

[Node.js] Phần 12: Tạo cơ sở dữ liệu mới

341 lượt xem 
 
Thể loại: Node.js 

Để tạo một cơ sở dữ liệu trong MySQL bằng Node.js, chúng ta cũng áp dụng mệnh đề “CREATE DATABASE”. Ví dụ tạo cơ sở dữ liệu tên là “dammiodb”.

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 user: "yourusername",
 password: "yourpassword"
});

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Đã kết nối!");
 con.query("CREATE DATABASE dammiodb", function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log("Đã tạo cơ sở dữ liệu.");
 });
});

Lưu đoạn mã trên dưới dạng tập tin tên là dammio_create_db.js và thực thi tập tin này.

C:\Users\Dammio\AppData\Roaming\npm>node dammio_create_db.js

Nếu bạn thấy kết quả sau nghĩa là bạn đã tạo cơ sở dữ liệu thành công.

Đã kết nối!
Đã tạo cơ sở dữ liệu.

Kết luận: Như bạn đã biết cách tạo database trong MySQL bằng đoạn mã Node.js, mời bạn theo dõi các bài tiếp theo để biết cách tương tác với cơ sở liệu MySQL.

Bình luận Facebook

Để lại bình luận

avatar
1000
  Theo dõi  
Thông báo của