AngularJS cơ bản

4.187 lượt xem 

Trong loạt bài này, các bạn sẽ học về AngularJS và cách sử dụng AngularJS để xây dựng 1 số thành phần đơn giản trên giao diện Web.

Số thứ tự Tên bài viết Ghi chú
1 Phần 1: Giới thiệu về AngularJS
2 Phần 2: Các diễn giải AngularJS
3 Phần 3: Các module AngularJS
4 Phần 4: Các chỉ thị trong AngularJS
5 Phần 5: Mô hình trong AngularJS
6 Phần 6: Ràng buộc dữ liệu trong AngularJS
7 Phần 7: Các điều khiển trong AngularJS
8 Phần 8: Phạm vi trong AngularJS
9 Phần 9: Bộ lọc trong AngularJS
10 Phần 10: Dịch vụ trong AngularJS
11 Phần 11: AngularJS http
12 Phần 12: Bảng AngularJS
13 Phần 13: Select/Dropdown trong AngularJS
14 Phần 14: AngularJS và SQL
15 Phần 15: AngularJS HTML DOM
16 Phần 16: Sự kiện AngularJS
17 Phần 17: Form trong AngularJS
18 Phần 18: Chứng thực Form trong AngularJS
19 Phần 19: API trong AngularJS
20 Phần 20: Nhúng trong AngularJS
21 Phần 21: Hoạt hình trong AngularJS
22 Phần 22: Routing
23 Phần 23: Xây dựng ứng dụng AngularJS (phần cuối)