Kết nối

[PHP] Phần 6: Kiểu dữ liệu

2.134 lượt xem 
 Cập nhật lần cuối: 18/07/2018 lúc 16:30:55

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học về cách kiểu dữ liệu được sử dụng trong PHP.

Các kiểu dữ liệu PHP
Các biến có thể lưu trữ các kiểu dữ liệu khác nhau, và các kiểu dữ liệu khác nhau có thể thực thi những điều khác nhau. PHP hỗ trợ các kiểu dữ liệu sau: string, integer, float (cũng có thể gọi là double), boolean, array (mảng), object (đối tượng), NULL và resource.

Kiểu string
Kiểu string là tập hợp 1 chuỗi liên tiếp nhau, ví dụ như “Xin chào dammio.com!”. Một chuỗi có thể là bất kỳ văn bản chứa trong dấu nháy đơn (hoặc kép).

<?php 
$x = "Xin chào";
$y = 'dammio.com!';

echo $x;
echo "<br>"; 
echo $y;
?>

Kiểu integer
Kiểu integer là kiểu số nguyên có giá trị từ -2,147,483,648 và 2,147,483,647. Một số quy tắc về kiểu integer:

 • Số nguyên phải có ít nhất 1 ký tự số
 • Số nguyên không có dấu chấm thập phân
 • Số nguyên có thể là số dương hoặc số âm
 • Số nguyên có thể đặc tả trong 3 định dạng: số thập phân (hệ cơ số 10), số thập lục phân (hệ cơ số 16), hay hệ bát phân (hệ cơ số 8 – bắt đầu bằng số 0)

Trong ví dụ sau, biến $x là 1 số nguyên. Hàm var_dump() trả về kiểu dữ liệu và giá trị của biến $x.

<?php 
$x = 1234;
var_dump($x);
?>

Kiểu float
Kiểu float (dấu chấm động) là 1 số với phần thập phân hoặc 1 số ở dạng lũy thừa. Trong ví dụ sau, biến $x là 1 số float, hàm var_dump() dùng để trả về giá trị và kiểu dữ liệu của biến $x.

<?php 
$x = 11.789;
var_dump($x);
?>

Kiểu boolean
Kiểu boolean thể hiện 2 trạng thái: TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai). Kiểu boolean thường được dùng các biểu thức điều kiện.

$x = true;
$y = false;

Kiểu array (mảng)
Mảng là 1 biến chứa nhiều giá trị. Trong ví dụ sau, biến $subjects là 1 biến mảng, hàm var_dump() trả về giá trị và kiểu dữ liệu của biến $subjects.

<?php 
$subjects= array("Lập trình Web","Thiết kế Web","Lập trình hướng đối tượng");
var_dump($subjects);
?>


Kiểu đối tượng

Trong PHP, 1 object là 1 kiểu dữ liệu lưu trữ dữ liệu và cách để truy cập dữ liệu đó và phải được định nghĩa rõ.

Liên quan:  [Entity Framework] Phần 2: Kiến trúc Entity Framework

Trong ví dụ sau, đầu tiên chúng ta định 1 lớp đối tượng bằng từ khóa class. Một lớp là 1 cấu trúc chứa các thuộc tính và phương thức.

<?php
class Subject{
  function Subject() {
    $this->name= "Lập trình Web";
  }
}

// tạo 1 đối tượng
$sub1 = new Subject();

// Hiển thị thuộc tính name của đối tượng Subject
echo $sub1->name;
?>

Kiểu giá trị NULL
Null là 1 kiểu giá trị dữ liệu đặc biệt chứa chỉ duy nhất 1 giá trị: NULL. Một biến có giá trị NULL là 1 biến không có giá trị nào được gán cho nó. Nếu 1 biến được tạo ra không chứa giá trị nào cả, tự động biến sẽ có giá trị NULL.

<?php
$x = "Xin chào dammio.com!";
$x = null;
var_dump($x);
?>

Kiểu resource
Kiểu resource không phải là 1 kiểu dữ liệu thật, là dạng lưu trữ 1 tham chiếu đến các hàm và tài nguyên bên ngoài. Ví dụ phổ biến về 1 biến resource là 1 hàm gọi database. Chúng ta sẽ bàn về kiểu resource trong bài viết chuyên sâu tiếp theo.

Kết luận: thông qua bài viết, các bạn đã nắm được các kiểu dữ liệu phổ biến trong PHP.

Trích dẫn bài viết
 • APA:
  Dammio. (2016). [PHP] Phần 6: Kiểu dữ liệu. https://www.dammio.com/2016/11/10/php-phan-6-kieu-du-lieu.
 • BibTeX:
  @misc{dammio,
  author = {Dammio},
  title = {[PHP] Phần 6: Kiểu dữ liệu},
  year = {2016},
  url = {https://www.dammio.com/2016/11/10/php-phan-6-kieu-du-lieu},
  urldate = {2024-07-23}
  }
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x