Kết nối

Kiểm tra số lượng hàm tích hợp sẵn trong PHP

196 lượt xem 
 
Thể loại: Hàm PHP 

Để kiểm tra gói server PHP bạn đang chạy có bao nhiêu hàm tích hợp sẵn, đơn giản bạn chỉ dùng hàm get_defined_functions(). Theo đó, bạn sử dụng thêm thuộc tính ‘internal’ để chỉ lấy các hàm tích hợp sẵn.

Hãy cùng xem ví dụ sau để thấy số lượng các hàm được tích hợp sẵn trong PHP, cũng như tên các hàm PHP liệt kê theo thứ tự.

<?php
$funcs = get_defined_functions();

echo "Có tổng cộng: <b>" . count($funcs['internal']) . "</b> hàm tích hợp sẵn trong PHP! --- dammio.com<br/>";

$internal_funcs = $funcs['internal'];
$i = 1;
foreach($internal_funcs as $item)
{
	echo $i . '.    ' . $item  . "()<br/>";
	$i++;
}
?>

Bạn không cần phải tìm hiểu và học hết tất cả hàm trong PHP mà chỉ nên học các hàm cơ bản, thông dụng và có liên quan nhiều đến dự án phát triển Web là được.

Để lại bình luận

avatar
1000
  Theo dõi  
Thông báo của