Kết nối

Cách tạo mã QR theo đường dẫn URL cho trang web của bạn

4.471 lượt xem 
 
Thể loại: HTML/HTML5 

Mã QR (viết tắt từ cụm từ “Quick Response code“, có nghĩa là mã phản hồi nhanh) là một mã vạch ma trận do công ty Denso Wave, Nhật Bản xây dựng từ năm 1994. Mã QR ban đầu được sử dụng nhiều ở các nước Đông Á như Nhật Bản, Trung Quốc, sau đó lan rộng trên toàn thế giới. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo mã QR với đầu vào là URL trang web của bạn.

Cài đặt JavaScript

Đầu tiên, bạn tạo 1 tập tin JavaScript qr_code.js có nội dung như sau. Đoạn script bạn có thể tìm thấy tương tự ở GitHub.

// alignment pattern
adelta = [
 0, 11, 15, 19, 23, 27, 31, // force 1 pat
 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 20, 22, 24, 24, 26, 28, 28, 22, 24, 24,
 26, 26, 28, 28, 24, 24, 26, 26, 26, 28, 28, 24, 26, 26, 26, 28, 28
 ];

// version block
vpat = [
  0xc94, 0x5bc, 0xa99, 0x4d3, 0xbf6, 0x762, 0x847, 0x60d,
  0x928, 0xb78, 0x45d, 0xa17, 0x532, 0x9a6, 0x683, 0x8c9,
  0x7ec, 0xec4, 0x1e1, 0xfab, 0x08e, 0xc1a, 0x33f, 0xd75,
  0x250, 0x9d5, 0x6f0, 0x8ba, 0x79f, 0xb0b, 0x42e, 0xa64,
  0x541, 0xc69
];

// final format bits with mask: level << 3 | mask
fmtword = [
  0x77c4, 0x72f3, 0x7daa, 0x789d, 0x662f, 0x6318, 0x6c41, 0x6976,  //L
  0x5412, 0x5125, 0x5e7c, 0x5b4b, 0x45f9, 0x40ce, 0x4f97, 0x4aa0,  //M
  0x355f, 0x3068, 0x3f31, 0x3a06, 0x24b4, 0x2183, 0x2eda, 0x2bed,  //Q
  0x1689, 0x13be, 0x1ce7, 0x19d0, 0x0762, 0x0255, 0x0d0c, 0x083b  //H
];

// 4 per version: number of blocks 1,2; data width; ecc width
eccblocks = [
  1, 0, 19, 7, 1, 0, 16, 10, 1, 0, 13, 13, 1, 0, 9, 17,
  1, 0, 34, 10, 1, 0, 28, 16, 1, 0, 22, 22, 1, 0, 16, 28,
  1, 0, 55, 15, 1, 0, 44, 26, 2, 0, 17, 18, 2, 0, 13, 22,
  1, 0, 80, 20, 2, 0, 32, 18, 2, 0, 24, 26, 4, 0, 9, 16,
  1, 0, 108, 26, 2, 0, 43, 24, 2, 2, 15, 18, 2, 2, 11, 22,
  2, 0, 68, 18, 4, 0, 27, 16, 4, 0, 19, 24, 4, 0, 15, 28,
  2, 0, 78, 20, 4, 0, 31, 18, 2, 4, 14, 18, 4, 1, 13, 26,
  2, 0, 97, 24, 2, 2, 38, 22, 4, 2, 18, 22, 4, 2, 14, 26,
  2, 0, 116, 30, 3, 2, 36, 22, 4, 4, 16, 20, 4, 4, 12, 24,
  2, 2, 68, 18, 4, 1, 43, 26, 6, 2, 19, 24, 6, 2, 15, 28,
  4, 0, 81, 20, 1, 4, 50, 30, 4, 4, 22, 28, 3, 8, 12, 24,
  2, 2, 92, 24, 6, 2, 36, 22, 4, 6, 20, 26, 7, 4, 14, 28,
  4, 0, 107, 26, 8, 1, 37, 22, 8, 4, 20, 24, 12, 4, 11, 22,
  3, 1, 115, 30, 4, 5, 40, 24, 11, 5, 16, 20, 11, 5, 12, 24,
  5, 1, 87, 22, 5, 5, 41, 24, 5, 7, 24, 30, 11, 7, 12, 24,
  5, 1, 98, 24, 7, 3, 45, 28, 15, 2, 19, 24, 3, 13, 15, 30,
  1, 5, 107, 28, 10, 1, 46, 28, 1, 15, 22, 28, 2, 17, 14, 28,
  5, 1, 120, 30, 9, 4, 43, 26, 17, 1, 22, 28, 2, 19, 14, 28,
  3, 4, 113, 28, 3, 11, 44, 26, 17, 4, 21, 26, 9, 16, 13, 26,
  3, 5, 107, 28, 3, 13, 41, 26, 15, 5, 24, 30, 15, 10, 15, 28,
  4, 4, 116, 28, 17, 0, 42, 26, 17, 6, 22, 28, 19, 6, 16, 30,
  2, 7, 111, 28, 17, 0, 46, 28, 7, 16, 24, 30, 34, 0, 13, 24,
  4, 5, 121, 30, 4, 14, 47, 28, 11, 14, 24, 30, 16, 14, 15, 30,
  6, 4, 117, 30, 6, 14, 45, 28, 11, 16, 24, 30, 30, 2, 16, 30,
  8, 4, 106, 26, 8, 13, 47, 28, 7, 22, 24, 30, 22, 13, 15, 30,
  10, 2, 114, 28, 19, 4, 46, 28, 28, 6, 22, 28, 33, 4, 16, 30,
  8, 4, 122, 30, 22, 3, 45, 28, 8, 26, 23, 30, 12, 28, 15, 30,
  3, 10, 117, 30, 3, 23, 45, 28, 4, 31, 24, 30, 11, 31, 15, 30,
  7, 7, 116, 30, 21, 7, 45, 28, 1, 37, 23, 30, 19, 26, 15, 30,
  5, 10, 115, 30, 19, 10, 47, 28, 15, 25, 24, 30, 23, 25, 15, 30,
  13, 3, 115, 30, 2, 29, 46, 28, 42, 1, 24, 30, 23, 28, 15, 30,
  17, 0, 115, 30, 10, 23, 46, 28, 10, 35, 24, 30, 19, 35, 15, 30,
  17, 1, 115, 30, 14, 21, 46, 28, 29, 19, 24, 30, 11, 46, 15, 30,
  13, 6, 115, 30, 14, 23, 46, 28, 44, 7, 24, 30, 59, 1, 16, 30,
  12, 7, 121, 30, 12, 26, 47, 28, 39, 14, 24, 30, 22, 41, 15, 30,
  6, 14, 121, 30, 6, 34, 47, 28, 46, 10, 24, 30, 2, 64, 15, 30,
  17, 4, 122, 30, 29, 14, 46, 28, 49, 10, 24, 30, 24, 46, 15, 30,
  4, 18, 122, 30, 13, 32, 46, 28, 48, 14, 24, 30, 42, 32, 15, 30,
  20, 4, 117, 30, 40, 7, 47, 28, 43, 22, 24, 30, 10, 67, 15, 30,
  19, 6, 118, 30, 18, 31, 47, 28, 34, 34, 24, 30, 20, 61, 15, 30
];

// Galois field log table
glog = [
  0xff, 0x00, 0x01, 0x19, 0x02, 0x32, 0x1a, 0xc6, 0x03, 0xdf, 0x33, 0xee, 0x1b, 0x68, 0xc7, 0x4b,
  0x04, 0x64, 0xe0, 0x0e, 0x34, 0x8d, 0xef, 0x81, 0x1c, 0xc1, 0x69, 0xf8, 0xc8, 0x08, 0x4c, 0x71,
  0x05, 0x8a, 0x65, 0x2f, 0xe1, 0x24, 0x0f, 0x21, 0x35, 0x93, 0x8e, 0xda, 0xf0, 0x12, 0x82, 0x45,
  0x1d, 0xb5, 0xc2, 0x7d, 0x6a, 0x27, 0xf9, 0xb9, 0xc9, 0x9a, 0x09, 0x78, 0x4d, 0xe4, 0x72, 0xa6,
  0x06, 0xbf, 0x8b, 0x62, 0x66, 0xdd, 0x30, 0xfd, 0xe2, 0x98, 0x25, 0xb3, 0x10, 0x91, 0x22, 0x88,
  0x36, 0xd0, 0x94, 0xce, 0x8f, 0x96, 0xdb, 0xbd, 0xf1, 0xd2, 0x13, 0x5c, 0x83, 0x38, 0x46, 0x40,
  0x1e, 0x42, 0xb6, 0xa3, 0xc3, 0x48, 0x7e, 0x6e, 0x6b, 0x3a, 0x28, 0x54, 0xfa, 0x85, 0xba, 0x3d,
  0xca, 0x5e, 0x9b, 0x9f, 0x0a, 0x15, 0x79, 0x2b, 0x4e, 0xd4, 0xe5, 0xac, 0x73, 0xf3, 0xa7, 0x57,
  0x07, 0x70, 0xc0, 0xf7, 0x8c, 0x80, 0x63, 0x0d, 0x67, 0x4a, 0xde, 0xed, 0x31, 0xc5, 0xfe, 0x18,
  0xe3, 0xa5, 0x99, 0x77, 0x26, 0xb8, 0xb4, 0x7c, 0x11, 0x44, 0x92, 0xd9, 0x23, 0x20, 0x89, 0x2e,
  0x37, 0x3f, 0xd1, 0x5b, 0x95, 0xbc, 0xcf, 0xcd, 0x90, 0x87, 0x97, 0xb2, 0xdc, 0xfc, 0xbe, 0x61,
  0xf2, 0x56, 0xd3, 0xab, 0x14, 0x2a, 0x5d, 0x9e, 0x84, 0x3c, 0x39, 0x53, 0x47, 0x6d, 0x41, 0xa2,
  0x1f, 0x2d, 0x43, 0xd8, 0xb7, 0x7b, 0xa4, 0x76, 0xc4, 0x17, 0x49, 0xec, 0x7f, 0x0c, 0x6f, 0xf6,
  0x6c, 0xa1, 0x3b, 0x52, 0x29, 0x9d, 0x55, 0xaa, 0xfb, 0x60, 0x86, 0xb1, 0xbb, 0xcc, 0x3e, 0x5a,
  0xcb, 0x59, 0x5f, 0xb0, 0x9c, 0xa9, 0xa0, 0x51, 0x0b, 0xf5, 0x16, 0xeb, 0x7a, 0x75, 0x2c, 0xd7,
  0x4f, 0xae, 0xd5, 0xe9, 0xe6, 0xe7, 0xad, 0xe8, 0x74, 0xd6, 0xf4, 0xea, 0xa8, 0x50, 0x58, 0xaf
];

// Galios field exponent table
gexp = [
  0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x1d, 0x3a, 0x74, 0xe8, 0xcd, 0x87, 0x13, 0x26,
  0x4c, 0x98, 0x2d, 0x5a, 0xb4, 0x75, 0xea, 0xc9, 0x8f, 0x03, 0x06, 0x0c, 0x18, 0x30, 0x60, 0xc0,
  0x9d, 0x27, 0x4e, 0x9c, 0x25, 0x4a, 0x94, 0x35, 0x6a, 0xd4, 0xb5, 0x77, 0xee, 0xc1, 0x9f, 0x23,
  0x46, 0x8c, 0x05, 0x0a, 0x14, 0x28, 0x50, 0xa0, 0x5d, 0xba, 0x69, 0xd2, 0xb9, 0x6f, 0xde, 0xa1,
  0x5f, 0xbe, 0x61, 0xc2, 0x99, 0x2f, 0x5e, 0xbc, 0x65, 0xca, 0x89, 0x0f, 0x1e, 0x3c, 0x78, 0xf0,
  0xfd, 0xe7, 0xd3, 0xbb, 0x6b, 0xd6, 0xb1, 0x7f, 0xfe, 0xe1, 0xdf, 0xa3, 0x5b, 0xb6, 0x71, 0xe2,
  0xd9, 0xaf, 0x43, 0x86, 0x11, 0x22, 0x44, 0x88, 0x0d, 0x1a, 0x34, 0x68, 0xd0, 0xbd, 0x67, 0xce,
  0x81, 0x1f, 0x3e, 0x7c, 0xf8, 0xed, 0xc7, 0x93, 0x3b, 0x76, 0xec, 0xc5, 0x97, 0x33, 0x66, 0xcc,
  0x85, 0x17, 0x2e, 0x5c, 0xb8, 0x6d, 0xda, 0xa9, 0x4f, 0x9e, 0x21, 0x42, 0x84, 0x15, 0x2a, 0x54,
  0xa8, 0x4d, 0x9a, 0x29, 0x52, 0xa4, 0x55, 0xaa, 0x49, 0x92, 0x39, 0x72, 0xe4, 0xd5, 0xb7, 0x73,
  0xe6, 0xd1, 0xbf, 0x63, 0xc6, 0x91, 0x3f, 0x7e, 0xfc, 0xe5, 0xd7, 0xb3, 0x7b, 0xf6, 0xf1, 0xff,
  0xe3, 0xdb, 0xab, 0x4b, 0x96, 0x31, 0x62, 0xc4, 0x95, 0x37, 0x6e, 0xdc, 0xa5, 0x57, 0xae, 0x41,
  0x82, 0x19, 0x32, 0x64, 0xc8, 0x8d, 0x07, 0x0e, 0x1c, 0x38, 0x70, 0xe0, 0xdd, 0xa7, 0x53, 0xa6,
  0x51, 0xa2, 0x59, 0xb2, 0x79, 0xf2, 0xf9, 0xef, 0xc3, 0x9b, 0x2b, 0x56, 0xac, 0x45, 0x8a, 0x09,
  0x12, 0x24, 0x48, 0x90, 0x3d, 0x7a, 0xf4, 0xf5, 0xf7, 0xf3, 0xfb, 0xeb, 0xcb, 0x8b, 0x0b, 0x16,
  0x2c, 0x58, 0xb0, 0x7d, 0xfa, 0xe9, 0xcf, 0x83, 0x1b, 0x36, 0x6c, 0xd8, 0xad, 0x47, 0x8e, 0x00
];

// Working buffers:
// data input and ecc append, image working buffer, fixed part of image, run lengths for badness
var strinbuf=[], eccbuf=[], qrframe=[], framask=[], rlens=[]; 
// Control values - width is based on version, last 4 are from table.
var version, width, neccblk1, neccblk2, datablkw, eccblkwid;
var ecclevel = 1;
// set bit to indicate cell in qrframe is immutable. symmetric around diagonal
function setmask(x, y)
{
  var bt;
  if (x > y) {
    bt = x;
    x = y;
    y = bt;
  }
  // y*y = 1+3+5...
  bt = y;
  bt *= y;
  bt += y;
  bt >>= 1;
  bt += x;
  framask[bt] = 1;
}

// enter alignment pattern - black to qrframe, white to mask (later black frame merged to mask)
function putalign(x, y)
{
  var j;

  qrframe[x + width * y] = 1;
  for (j = -2; j < 2; j++) {
    qrframe[(x + j) + width * (y - 2)] = 1;
    qrframe[(x - 2) + width * (y + j + 1)] = 1;
    qrframe[(x + 2) + width * (y + j)] = 1;
    qrframe[(x + j + 1) + width * (y + 2)] = 1;
  }
  for (j = 0; j < 2; j++) {
    setmask(x - 1, y + j);
    setmask(x + 1, y - j);
    setmask(x - j, y - 1);
    setmask(x + j, y + 1);
  }
}

//========================================================================
// Reed Solomon error correction
// exponentiation mod N
function modnn(x)
{
  while (x >= 255) {
    x -= 255;
    x = (x >> 8) + (x & 255);
  }
  return x;
}

var genpoly = [];

// Calculate and append ECC data to data block. Block is in strinbuf, indexes to buffers given.
function appendrs(data, dlen, ecbuf, eclen)
{
  var i, j, fb;

  for (i = 0; i < eclen; i++)
    strinbuf[ecbuf + i] = 0;
  for (i = 0; i < dlen; i++) {
    fb = glog[strinbuf[data + i] ^ strinbuf[ecbuf]];
    if (fb != 255)   /* fb term is non-zero */
      for (j = 1; j < eclen; j++)
        strinbuf[ecbuf + j - 1] = strinbuf[ecbuf + j] ^ gexp[modnn(fb + genpoly[eclen - j])];
    else
      for( j = ecbuf ; j < ecbuf + eclen; j++ )
        strinbuf[j] = strinbuf[j + 1];
    strinbuf[ ecbuf + eclen - 1] = fb == 255 ? 0 : gexp[modnn(fb + genpoly[0])];
  }
}

//========================================================================
// Frame data insert following the path rules

// check mask - since symmetrical use half.
function ismasked(x, y)
{
  var bt;
  if (x > y) {
    bt = x;
    x = y;
    y = bt;
  }
  bt = y;
  bt += y * y;
  bt >>= 1;
  bt += x;
  return framask[bt];
}

//========================================================================
// Apply the selected mask out of the 8.
function applymask(m)
{
  var x, y, r3x, r3y;

  switch (m) {
  case 0:
    for (y = 0; y < width; y++)
      for (x = 0; x < width; x++)
        if (!((x + y) & 1) && !ismasked(x, y))
          qrframe[x + y * width] ^= 1;
    break;
  case 1:
    for (y = 0; y < width; y++)
      for (x = 0; x < width; x++)
        if (!(y & 1) && !ismasked(x, y))
          qrframe[x + y * width] ^= 1;
    break;
  case 2:
    for (y = 0; y < width; y++)
      for (r3x = 0, x = 0; x < width; x++, r3x++) {
        if (r3x == 3)
          r3x = 0;
        if (!r3x && !ismasked(x, y))
          qrframe[x + y * width] ^= 1;
      }
    break;
  case 3:
    for (r3y = 0, y = 0; y < width; y++, r3y++) {
      if (r3y == 3)
        r3y = 0;
      for (r3x = r3y, x = 0; x < width; x++, r3x++) {
        if (r3x == 3)
          r3x = 0;
        if (!r3x && !ismasked(x, y))
          qrframe[x + y * width] ^= 1;
      }
    }
    break;
  case 4:
    for (y = 0; y < width; y++)
      for (r3x = 0, r3y = ((y >> 1) & 1), x = 0; x < width; x++, r3x++) {
        if (r3x == 3) {
          r3x = 0;
          r3y = !r3y;
        }
        if (!r3y && !ismasked(x, y))
          qrframe[x + y * width] ^= 1;
      }
    break;
  case 5:
    for (r3y = 0, y = 0; y < width; y++, r3y++) {
      if (r3y == 3)
        r3y = 0;
      for (r3x = 0, x = 0; x < width; x++, r3x++) {
        if (r3x == 3)
          r3x = 0;
        if (!((x & y & 1) + !(!r3x | !r3y)) && !ismasked(x, y))
          qrframe[x + y * width] ^= 1;
      }
    }
    break;
  case 6:
    for (r3y = 0, y = 0; y < width; y++, r3y++) {
      if (r3y == 3)
        r3y = 0;
      for (r3x = 0, x = 0; x < width; x++, r3x++) {
        if (r3x == 3)
          r3x = 0;
        if (!(((x & y & 1) + (r3x && (r3x == r3y))) & 1) && !ismasked(x, y))
          qrframe[x + y * width] ^= 1;
      }
    }
    break;
  case 7:
    for (r3y = 0, y = 0; y < width; y++, r3y++) {
      if (r3y == 3)
        r3y = 0;
      for (r3x = 0, x = 0; x < width; x++, r3x++) {
        if (r3x == 3)
          r3x = 0;
        if (!(((r3x && (r3x == r3y)) + ((x + y) & 1)) & 1) && !ismasked(x, y))
          qrframe[x + y * width] ^= 1;
      }
    }
    break;
  }
  return;
}

// Badness coefficients.
var N1 = 3, N2 = 3, N3 = 40, N4 = 10;

// Using the table of the length of each run, calculate the amount of bad image 
// - long runs or those that look like finders; called twice, once each for X and Y
function badruns(length)
{
  var i;
  var runsbad = 0;
  for (i = 0; i <= length; i++)
    if (rlens[i] >= 5)
      runsbad += N1 + rlens[i] - 5;
  // BwBBBwB as in finder
  for (i = 3; i < length - 1; i += 2)
    if (rlens[i - 2] == rlens[i + 2]
      && rlens[i + 2] == rlens[i - 1]
      && rlens[i - 1] == rlens[i + 1]
      && rlens[i - 1] * 3 == rlens[i]
      // white around the black pattern? Not part of spec
      && (rlens[i - 3] == 0 // beginning
        || i + 3 > length // end
        || rlens[i - 3] * 3 >= rlens[i] * 4 || rlens[i + 3] * 3 >= rlens[i] * 4)
      )
      runsbad += N3;
  return runsbad;
}

// Calculate how bad the masked image is - blocks, imbalance, runs, or finders.
function badcheck()
{
  var x, y, h, b, b1;
  var thisbad = 0;
  var bw = 0;

  // blocks of same color.
  for (y = 0; y < width - 1; y++)
    for (x = 0; x < width - 1; x++)
      if ((qrframe[x + width * y] && qrframe[(x + 1) + width * y]
         && qrframe[x + width * (y + 1)] && qrframe[(x + 1) + width * (y + 1)]) // all black
        || !(qrframe[x + width * y] || qrframe[(x + 1) + width * y]
           || qrframe[x + width * (y + 1)] || qrframe[(x + 1) + width * (y + 1)])) // all white
        thisbad += N2;

  // X runs
  for (y = 0; y < width; y++) {
    rlens[0] = 0;
    for (h = b = x = 0; x < width; x++) {
      if ((b1 = qrframe[x + width * y]) == b)
        rlens[h]++;
      else
        rlens[++h] = 1;
      b = b1;
      bw += b ? 1 : -1;
    }
    thisbad += badruns(h);
  }

  // black/white imbalance
  if (bw < 0)
    bw = -bw;

  var big = bw;
  count = 0;
  big += big << 2;
  big <<= 1;
  while (big > width * width)
    big -= width * width, count++;
  thisbad += count * N4;

  // Y runs
  for (x = 0; x < width; x++) {
    rlens[0] = 0;
    for (h = b = y = 0; y < width; y++) {
      if ((b1 = qrframe[x + width * y]) == b)
        rlens[h]++;
      else
        rlens[++h] = 1;
      b = b1;
    }
    thisbad += badruns(h);
  }
  return thisbad;
}

function genframe(instring)
{
  var x, y, k, t, v, i, j, m;

// find the smallest version that fits the string
  t = instring.length;
  version = 0;
  do {
    version++;
    k = (ecclevel - 1) * 4 + (version - 1) * 16;
    neccblk1 = eccblocks[k++];
    neccblk2 = eccblocks[k++];
    datablkw = eccblocks[k++];
    eccblkwid = eccblocks[k];
    k = datablkw * (neccblk1 + neccblk2) + neccblk2 - 3 + (version <= 9);
    if (t <= k)
      break;
  } while (version < 40);

// FIXME - insure that it fits insted of being truncated
  width = 17 + 4 * version;

// allocate, clear and setup data structures
  v = datablkw + (datablkw + eccblkwid) * (neccblk1 + neccblk2) + neccblk2;
  for( t = 0; t < v; t++ )
    eccbuf[t] = 0;
  strinbuf = instring.slice(0);

  for( t = 0; t < width * width; t++ )
    qrframe[t] = 0;

  for( t = 0 ; t < (width * (width + 1) + 1) / 2; t++)
    framask[t] = 0;

// insert finders - black to frame, white to mask
  for (t = 0; t < 3; t++) {
    k = 0;
    y = 0;
    if (t == 1)
      k = (width - 7);
    if (t == 2)
      y = (width - 7);
    qrframe[(y + 3) + width * (k + 3)] = 1;
    for (x = 0; x < 6; x++) {
      qrframe[(y + x) + width * k] = 1;
      qrframe[y + width * (k + x + 1)] = 1;
      qrframe[(y + 6) + width * (k + x)] = 1;
      qrframe[(y + x + 1) + width * (k + 6)] = 1;
    }
    for (x = 1; x < 5; x++) {
      setmask(y + x, k + 1);
      setmask(y + 1, k + x + 1);
      setmask(y + 5, k + x);
      setmask(y + x + 1, k + 5);
    }
    for (x = 2; x < 4; x++) {
      qrframe[(y + x) + width * (k + 2)] = 1;
      qrframe[(y + 2) + width * (k + x + 1)] = 1;
      qrframe[(y + 4) + width * (k + x)] = 1;
      qrframe[(y + x + 1) + width * (k + 4)] = 1;
    }
  }

// alignment blocks
  if (version > 1) {
    t = adelta[version];
    y = width - 7;
    for (;;) {
      x = width - 7;
      while (x > t - 3) {
        putalign(x, y);
        if (x < t)
          break;
        x -= t;
      }
      if (y <= t + 9)
        break;
      y -= t;
      putalign(6, y);
      putalign(y, 6);
    }
  }

// single black
  qrframe[8 + width * (width - 8)] = 1;

// timing gap - mask only
  for (y = 0; y < 7; y++) {
    setmask(7, y);
    setmask(width - 8, y);
    setmask(7, y + width - 7);
  }
  for (x = 0; x < 8; x++) {
    setmask(x, 7);
    setmask(x + width - 8, 7);
    setmask(x, width - 8);
  }

// reserve mask-format area
  for (x = 0; x < 9; x++)
    setmask(x, 8);
  for (x = 0; x < 8; x++) {
    setmask(x + width - 8, 8);
    setmask(8, x);
  }
  for (y = 0; y < 7; y++)
    setmask(8, y + width - 7);

// timing row/col
  for (x = 0; x < width - 14; x++)
    if (x & 1) {
      setmask(8 + x, 6);
      setmask(6, 8 + x);
    }
    else {
      qrframe[(8 + x) + width * 6] = 1;
      qrframe[6 + width * (8 + x)] = 1;
    }

// version block
  if (version > 6) {
    t = vpat[version - 7];
    k = 17;
    for (x = 0; x < 6; x++)
      for (y = 0; y < 3; y++, k--)
        if (1 & (k > 11 ? version >> (k - 12) : t >> k)) {
          qrframe[(5 - x) + width * (2 - y + width - 11)] = 1;
          qrframe[(2 - y + width - 11) + width * (5 - x)] = 1;
        }
    else {
      setmask(5 - x, 2 - y + width - 11);
      setmask(2 - y + width - 11, 5 - x);
    }
  }

// sync mask bits - only set above for white spaces, so add in black bits
  for (y = 0; y < width; y++)
    for (x = 0; x <= y; x++)
      if (qrframe[x + width * y])
        setmask(x, y);

// convert string to bitstream
// 8 bit data to QR-coded 8 bit data (numeric or alphanum, or kanji not supported)
  v = strinbuf.length;

// string to array
  for( i = 0 ; i < v; i++ )
    eccbuf[i] = strinbuf.charCodeAt(i);
  strinbuf = eccbuf.slice(0);

// calculate max string length
  x = datablkw * (neccblk1 + neccblk2) + neccblk2;
  if (v >= x - 2) {
    v = x - 2;
    if (version > 9)
      v--;
  }

// shift and repack to insert length prefix
  i = v;
  if (version > 9) {
    strinbuf[i + 2] = 0;
    strinbuf[i + 3] = 0;
    while (i--) {
      t = strinbuf[i];
      strinbuf[i + 3] |= 255 & (t << 4);
      strinbuf[i + 2] = t >> 4;
    }
    strinbuf[2] |= 255 & (v << 4);
    strinbuf[1] = v >> 4;
    strinbuf[0] = 0x40 | (v >> 12);
  }
  else {
    strinbuf[i + 1] = 0;
    strinbuf[i + 2] = 0;
    while (i--) {
      t = strinbuf[i];
      strinbuf[i + 2] |= 255 & (t << 4);
      strinbuf[i + 1] = t >> 4;
    }
    strinbuf[1] |= 255 & (v << 4);
    strinbuf[0] = 0x40 | (v >> 4);
  }
// fill to end with pad pattern
  i = v + 3 - (version < 10);
  while (i < x) {
    strinbuf[i++] = 0xec;
    // buffer has room  if (i == x)   break;
    strinbuf[i++] = 0x11;
  }

// calculate and append ECC

// calculate generator polynomial
  genpoly[0] = 1;
  for (i = 0; i < eccblkwid; i++) {
    genpoly[i + 1] = 1;
    for (j = i; j > 0; j--)
      genpoly[j] = genpoly[j]
      ? genpoly[j - 1] ^ gexp[modnn(glog[genpoly[j]] + i)] : genpoly[j - 1];
    genpoly[0] = gexp[modnn(glog[genpoly[0]] + i)];
  }
  for (i = 0; i <= eccblkwid; i++)
    genpoly[i] = glog[genpoly[i]]; // use logs for genpoly[] to save calc step

// append ecc to data buffer
  k = x;
  y = 0;
  for (i = 0; i < neccblk1; i++) {
    appendrs(y, datablkw, k, eccblkwid);
    y += datablkw;
    k += eccblkwid;
  }
  for (i = 0; i < neccblk2; i++) {
    appendrs(y, datablkw + 1, k, eccblkwid);
    y += datablkw + 1;
    k += eccblkwid;
  }
// interleave blocks
  y = 0;
  for (i = 0; i < datablkw; i++) {
    for (j = 0; j < neccblk1; j++)
      eccbuf[y++] = strinbuf[i + j * datablkw];
    for (j = 0; j < neccblk2; j++)
      eccbuf[y++] = strinbuf[(neccblk1 * datablkw) + i + (j * (datablkw + 1))];
  }
  for (j = 0; j < neccblk2; j++)
    eccbuf[y++] = strinbuf[(neccblk1 * datablkw) + i + (j * (datablkw + 1))];
  for (i = 0; i < eccblkwid; i++)
    for (j = 0; j < neccblk1 + neccblk2; j++)
      eccbuf[y++] = strinbuf[x + i + j * eccblkwid];
  strinbuf = eccbuf;

// pack bits into frame avoiding masked area.
  x = y = width - 1;
  k = v = 1;     // up, minus
  /* inteleaved data and ecc codes */
  m = (datablkw + eccblkwid) * (neccblk1 + neccblk2) + neccblk2;
  for (i = 0; i < m; i++) {
    t = strinbuf[i];
    for (j = 0; j < 8; j++, t <<= 1) {
      if (0x80 & t)
        qrframe[x + width * y] = 1;
      do {    // find next fill position
        if (v)
          x--;
        else {
          x++;
          if (k) {
            if (y != 0)
              y--;
            else {
              x -= 2;
              k = !k;
              if (x == 6) {
                x--;
                y = 9;
              }
            }
          }
          else {
            if (y != width - 1)
              y++;
            else {
              x -= 2;
              k = !k;
              if (x == 6) {
                x--;
                y -= 8;
              }
            }
          }
        }
        v = !v;
      } while (ismasked(x, y));
    }
  }

// save pre-mask copy of frame
  strinbuf = qrframe.slice(0);
  t = 0;      // best
  y = 30000;     // demerit
// for instead of while since in original arduino code
// if an early mask was "good enough" it wouldn't try for a better one
// since they get more complex and take longer.
  for (k = 0; k < 8; k++) {
    applymask(k);   // returns black-white imbalance
    x = badcheck();
    if (x < y) { // current mask better than previous best?
      y = x;
      t = k;
    }
    if (t == 7)
      break;    // don't increment i to a void redoing mask
    qrframe = strinbuf.slice(0); // reset for next pass
  }
  if (t != k)     // redo best mask - none good enough, last wasn't t
    applymask(t);

// add in final mask/ecclevel bytes
  y = fmtword[t + ((ecclevel - 1) << 3)];
  // low byte
  for (k = 0; k < 8; k++, y >>= 1)
    if (y & 1) {
      qrframe[(width - 1 - k) + width * 8] = 1;
      if (k < 6)
        qrframe[8 + width * k] = 1;
      else
        qrframe[8 + width * (k + 1)] = 1;
    }
  // high byte
  for (k = 0; k < 7; k++, y >>= 1)
    if (y & 1) {
      qrframe[8 + width * (width - 7 + k)] = 1;
      if (k)
        qrframe[(6 - k) + width * 8] = 1;
      else
        qrframe[7 + width * 8] = 1;
    }

// return image
  return qrframe;
}

var wd, ht, qrc;
function setupqr(){

  wd = 200;
  ht = 200;
  mp = document.getElementById("mapcanv");

  qrd = document.getElementById("qrdiv");
  qrd.style.width = wd + "px";
  qrd.style.height = ht + "px";

  wd -= 0;
  ht -= 0;

  var elem = document.getElementById('qrcanv');
  qrc = elem.getContext('2d');
  qrc.canvas.width = wd;
  qrc.canvas.height = ht;
  qrc.fillStyle = '#eee';
  qrc.fillRect(0,0,wd,ht);

}

function doqr() {
  d = document;
  //ecclevel = d.qrinp.ECC.value;
	ecclevel = 1;

  //qf = genframe(d.qrinp.qrinput.value);
	qf = genframe(d.location.href);
	
  qrc.lineWidth=1;

  var i,j;
  px = wd;
  if( ht < wd )
    px = ht;
  px /= width;
  px=Math.round(px - 0.5);
  qrc.clearRect(0,0,wd,ht);
  qrc.fillStyle = '#fff';
  qrc.fillRect(0,0,px*(width+8),px*(width+8));
  qrc.fillStyle = '#000';
  for( i = 0; i < width; i++ )
    for( j = 0; j < width; j++ )
      if( qf[j*width+i] )
        qrc.fillRect(px*(4+i),px*(4+j),px,px)
}

Trong tập tin này, bạn chỉ cần chú ý 2 hàm là setupqr() và doqr(). Hàm setupqr() dùng để cài đặt mã QR như chiều rộng (width), chiều cao (height) của khung mã code QR. Hàm doqr() dùng để đọc dữ liệu từ đầu vào, ví dụ d.location.href là URL của trang web hiện thời, mã hóa và hiển thị hình ảnh.

Liên quan:  [HTML/HTML5] Phần 9: Định dạng văn bản HTML

Thực thi

Tiếp theo bạn tạo 1 trang tên là qr_code_dammio.html cùng thư mục với tập tin qr_code.js và nhúng qr_code.js vào như sau:

Mã QR của địa chỉ website https://www.dammio.com

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tạo mã QR cho URL trang web --- dammio.com</title>
<meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="qr_code.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body onload="setupqr(); doqr();">


<div>Tạo mã QR cho URL trang web --- dammio.com

<div id="qrdiv">
  <canvas id="qrcanv"></canvas>
</div>

</body>
</html>

Trong ví dụ trên, khi chạy trên trình duyệt, đầu tiên hàm setupqr() sẽ được kích hoạt để thiết lập tham số chiều rộng, chiều cao cho vùng canvas hiển thị mã QR, sau đó hàm doqr() sẽ lấy địa chỉ URL, mã hóa và hiển thị hình ảnh mã QR ngay tại phần tử canvas có id=”qrcanv”. Bạn có thể nhúng mã này để dùng cho nhiều trang web khác nữa.

Bạn có thể thay đổi kích thước của mã QR, và cách hiển thị mã trong 2 hàm setupqr() và doqr() tùy theo nhu cầu website của bạn. Chúng tôi, dammio.com chúc bạn thành công!

Trích dẫn bài viết
 • APA:
  Dammio. (2021). Cách tạo mã QR theo đường dẫn URL cho trang web của bạn. https://www.dammio.com/2021/03/04/cach-tao-ma-qr-theo-duong-dan-url-cho-trang-web-cua-ban.
 • BibTeX:
  @misc{dammio,
  author = {Dammio},
  title = {Cách tạo mã QR theo đường dẫn URL cho trang web của bạn},
  year = {2021},
  url = {https://www.dammio.com/2021/03/04/cach-tao-ma-qr-theo-duong-dan-url-cho-trang-web-cua-ban},
  urldate = {2024-05-17}
  }
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x