ASP.NET MVC cơ bản

Trong loạt bài này, các bạn sẽ học về ASP.NET MVC5 với các kiến thức cơ bản để xây dựng và triển khai website ASP.NET MVC.

Số thứ tự Tên bài viết Ghi chú
1 Phần 1: Giới thiệu ASP.NET MVC
2 Phần 2: Tạo website ASP.NET MVC đầu tiên
3 Phần 3: Thêm mới Controller (điều khiển)
4 Phần 4: Thêm mới View
5 Phần 5: Thêm Model (mô hình)
6 Phần 6: Tìm hiểu về các chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu (connection strings)

Bình luận Facebook