Node.js cơ bản

6.726 lượt xem 

Trong loạt bài này, các bạn sẽ học về Node.js ở mức độ cơ bản và cách sử dụng Node.js để xây dựng 1 số trang web đơn giản. Bạn hoàn toàn có thể tự học và miễn phí học Node.js thông qua loạt bài viết này. Node.js không quá khó, bạn chỉ cần là theo hướng dẫn là có thể hiểu được nhiều về Node.js.

Số thứ tự Tên bài viết Ghi chú
1 Phần 1: Giới thiệu về Node.js
2 Phần 2: Cài đặt Node.js
3 Phần 3: Module Node.js
4 Phần 4: Module HTTP Node.js
5 Phần 5: Module File System trong Node.js
6 Phần 6: Module URL trong Node.js
7 Phần 7: Node.js NPM
8 Phần 8: Các sự kiện trong Node.js
9 Phần 9: Tải tập tin lên trong Node.js
10 Phần 10: Gửi email bằng Node.js
11 Phần 11: MySQL
12 Phần 12: Tạo cơ sở dữ liệu mới