WordPress cơ bản

982 lượt xem 

Trong loạt bài này, các bạn sẽ học về WordPress và cách sử dụng WordPress để xây dựng website.

Số thứ tự Tên bài viết Ghi chú
1 Phần 1: Giới thiệu WordPress
2 Phần 2: Cài đặt WordPress
2 Phần 3: Cấu trúc thư mục, tập tin trong WordPress
2 Phần 4: Cấu trúc cơ sở dữ liệu trong WordPress
5 Phần 5: Cấu hình thông tin cơ bản
6 Phần 6: Quản lý chuyên mục, bài viết trong WordPress
7 Phần 7: Quản lý thẻ, bình luận trong WordPress
8 Phần 8: Cài đặt menu, trang trong WordPresss
9 Phần 9: Quản lý thư viện trong WordPress
10 Phần 10: Cài đặt và tùy biến theme, widget trong WordPress
11 Phần 11: Cài đặt plugin trong WordPress