Kết nối

Các dạng câu hỏi ở IELTS Writing Task 2 (Types of questions of IELTS Writing Task 2)

21 lượt xem 
 
Thể loại: IELTS, Tiếng Anh 

English (tiếng Anh)


In IELTS Writing Task 2, you will encounter several different types of essay prompts. Here are some common question types in IELTS Writing Task 2:

1. Opinion/Agree or Disagree Questions

“To what extent do you agree or disagree with the statement…”
“Do you agree or disagree with the idea that…”

2. Advantages and Disadvantages Questions

“What are the advantages and disadvantages of…”
“Discuss the benefits and drawbacks of…”

3. Discuss Both Views Questions

“Discuss both views and give your opinion.”
“Examine the arguments for and against…”

4. Problem and Solution Questions

“What are the problems associated with…”
“What solutions can you suggest to address these issues?”

5. Causes and Effects Questions

“What are the causes of…”
“What are the effects of…”

6. Two-Part Questions

These questions combine different question types, such as an opinion question followed by an advantages/disadvantages question.

7. Comparison Questions

“Compare the advantages and disadvantages of…”
“Discuss the differences between…”

8. Direct Questions

These are straightforward questions that require you to provide an answer or explanation.
For example, “What is your opinion on…?”

9. Two-Step Questions

These questions typically involve two steps: describing a situation and giving your opinion or proposing a solution.

10. Hypothesis or Prediction Questions

“What do you think will happen in the future with regard to…”
“What do you predict the consequences of… will be?”

Conclusion

It’s essential to carefully read and analyze the specific question type and instructions. Make sure to address all parts of the question in your essay and structure your response effectively with an introduction, body paragraphs, and a conclusion. Providing clear arguments, relevant examples, and well-organized content is key to success in IELTS Writing Task 2. Finally, DAMMIO.COM wish you good results!

Vietnamese (tiếng Việt)


Trong phần thi IELTS Writing, Task 2, bạn sẽ gặp nhiều loại câu hỏi khác nhau. Dưới đây là một số loại câu hỏi phổ biến trong IELTS Writing Task 2:

1. Câu hỏi Ý kiến/Đồng tình hoặc Không đồng tình

“Bạn đồng tình đến mức nào với tuyên bố…”
“Bạn đồng tình hoặc không đồng tình với ý kiến rằng…”

2. Câu hỏi Ưu điểm và Nhược điểm

“Những ưu điểm và nhược điểm của…”
“Thảo luận về lợi ích và hạn chế của…”

Liên quan:  [IELTS Reading] - Test 4: Nature and nurture on human development and mathematics

3. Câu hỏi Thảo luận Cả Hai Quan điểm

“Thảo luận cả hai quan điểm và cho ý kiến của bạn.”
“Xem xét các lý lẽ ủng hộ và phản đối…”

4. Câu hỏi Vấn đề và Giải pháp

“Có những vấn đề liên quan đến…”
“Bạn có thể đề xuất những giải pháp nào để giải quyết những vấn đề này?”

5. Câu hỏi Nguyên nhân và Hậu quả

“Nguyên nhân của những vấn đề liên quan đến…”
“Hậu quả của…”

6. Câu hỏi Hai Phần

Những câu hỏi này kết hợp giữa các loại câu hỏi khác nhau, ví dụ, một câu hỏi ý kiến theo sau bởi một câu hỏi ưu điểm và nhược điểm.

7. Câu hỏi So sánh

“So sánh những ưu điểm và nhược điểm của…”
“Thảo luận về sự khác biệt giữa…”

8. Câu hỏi Trực tiếp

Đây là các câu hỏi trực tiếp yêu cầu bạn cung cấp một câu trả lời hoặc giải thích.
Ví dụ: “Ý kiến của bạn về…”

9. Câu hỏi Hai Bước

Những câu hỏi này thường bao gồm hai bước: mô tả tình huống và đưa ra ý kiến hoặc đề xuất một giải pháp.

10. Câu hỏi Giả thuyết hoặc Dự đoán

“Bạn nghĩ gì sẽ xảy ra trong tương lai đối với vấn đề…”
“Bạn dự đoán hậu quả của…”

Kết luận

Việc đọc và phân tích dạng câu hỏi cụ thể và các hướng dẫn là rất quan trọng. Hãy chắc chắn bạn đã trình bày tất cả các phần câu hỏi trong bài luận và cấu trúc hóa bài viết một cách hiệu quả với một phần giới thiệu, các đoạn văn thân bài và một kết luận. Bạn cũng cần có các lập luận rõ ràng, ví dụ có liên quan và nội dung có tổ chức tốt là yếu tố quan trọng để thành công trong IELTS Writing Task 2. Cuối cùng, DAMMIO.COM chúc bạn có kết quả tốt!

Trích dẫn bài viết
 • APA:
  Dammio. (2023). Các dạng câu hỏi ở IELTS Writing Task 2 (Types of questions of IELTS Writing Task 2). https://www.dammio.com/2023/10/25/cac-dang-cau-hoi-o-ielts-writing-task-2-types-of-questions-of-ielts-writing-task-2.
 • BibTeX:
  @misc{dammio,
  author = {Dammio},
  title = {Các dạng câu hỏi ở IELTS Writing Task 2 (Types of questions of IELTS Writing Task 2)},
  year = {2023},
  url = {https://www.dammio.com/2023/10/25/cac-dang-cau-hoi-o-ielts-writing-task-2-types-of-questions-of-ielts-writing-task-2},
  urldate = {2024-05-17}
  }
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x