Kết nối

 • Trang chủ
 • /
 • TOEIC
 • /
 • Danh sách 50 từ vựng khó nhớ nhất trong TOEIC (Phần 2)

Danh sách 50 từ vựng khó nhớ nhất trong TOEIC (Phần 2)

87 lượt xem 
 
Thể loại: TOEIC 

Bài viết này chứa danh sách 50 từ khó nhớ nhất trong TOEIC. Việc học từ vựng này giúp bạn nâng cao trình độ tiếng Anh không những trong phần Đọc hiểu mà còn phần Nghe thông qua các phiên âm của từ vựng.

 1. Abandon (Verb)

  Pronunciation: /əˈbændən/

  Meaning: Bỏ, từ bỏ

 2. Acknowledge (Verb)

  Pronunciation: /əkˈnɒlɪdʒ/

  Meaning: Thừa nhận, công nhận

 3. Analyze (Verb)

  Pronunciation: /ˈænəlaɪz/

  Meaning: Phân tích

 4. Approximate (Adjective)

  Pronunciation: /əˈprɒksɪmət/

  Meaning: Gần đúng, xấp xỉ

 5. Authenticate (Verb)

  Pronunciation: /ɔːˈθentɪkeɪt/

  Meaning: Xác thực, chứng thực

 6. Comprehend (Verb)

  Pronunciation: /ˌkɒmprɪˈhend/

  Meaning: Hiểu, nắm bắt

 7. Compromise (Noun/Verb)

  Pronunciation: /ˈkɒmprəmaɪz/

  Meaning: Sự thỏa hiệp, thỏa thuận; thỏa hiệp, làm thỏa hiệp

 8. Concentrate (Verb)

  Pronunciation: /ˈkɒnsəntreɪt/

  Meaning: Tập trung

 9. Contradict (Verb)

  Pronunciation: /ˌkɒntrəˈdɪkt/

  Meaning: Mâu thuẫn, trái ngược

 10. Correspond (Verb)

  Pronunciation: /ˌkɒrɪˈspɒnd/

  Meaning: Tương ứng, gửi thư cho ai

 11. Decipher (Verb)

  Pronunciation: /dɪˈsaɪfər/

  Meaning: Giải mã, hiểu được

 12. Defend (Verb)

  Pronunciation: /dɪˈfend/

  Meaning: Bảo vệ, đề nghị bào chữa

 13. Denounce (Verb)

  Pronunciation: /dɪˈnaʊns/

  Meaning: Lên án, tố cáo

 14. Detain (Verb)

  Pronunciation: /dɪˈteɪn/

  Meaning: Giữ lại, giam giữ

 15. Deviate (Verb)

  Pronunciation: /ˈdiːvieɪt/

  Meaning: Lạc hướng, đi sai đường

 16. Discriminate (Verb)

  Pronunciation: /dɪˈskrɪmɪneɪt/

  Meaning: Phân biệt đối xử

 17. Evaluate (Verb)

  Pronunciation: /ɪˈvæljʊeɪt/

  Meaning: Đánh giá, định giá

 18. Exaggerate (Verb)

  Pronunciation: /ɪɡˈzædʒəreɪt/

  Meaning: Phóng đại, cường điệu

 19. Examine (Verb)

  Pronunciation: /ɪɡˈzæmɪn/

  Meaning: Kiểm tra, xem xét

 20. Exploit (Verb)

  Pronunciation: /ɪkˈsplɔɪt/

  Meaning: Lợi dụng, khai thác

 21. Facilitate (Verb)

  Pronunciation: /fəˈsɪlɪteɪt/

  Meaning: Tạo điều kiện, làm cho dễ dàng

 22. Falsify (Verb)

  Pronunciation: /ˈfɔːlsɪfaɪ/

  Meaning: Làm giả, biến tấu

 23. Forecast (Noun/Verb)

  Pronunciation: /ˈfɔːkæst/

  Meaning: Dự báo, dự đoán; dự báo, dự đoán

 24. Generate (Verb)

  Pronunciation: /ˈdʒenəreɪt/

  Meaning: Tạo ra, sinh ra

 25. Implement (Verb)

  Pronunciation: /ˈɪmplɪment/

  Meaning: Thực hiện, thi hành

 26. Imply (Verb)

  Pronunciation: /ɪmˈplaɪ/

  Meaning: Ngụ ý, ám chỉ

 27. Incorporate (Verb)

  Pronunciation: /ɪnˈkɔːrpəreɪt/

  Meaning: Hợp nhất, kết hợp

 28. Indicate (Verb)

  Pronunciation: /ˈɪndɪkeɪt/

  Meaning: Chỉ ra, biểu thị

 29. Innovate (Verb)

  Pronunciation: /ˈɪnəveɪt/

  Meaning: Đổi mới, sáng tạo

 30. Interact (Verb)

  Pronunciation: /ɪntəˈrækt/

  Meaning: Tương tác, giao tiếp

 31. Interpret (Verb)

  Pronunciation: /ɪnˈtɜːrprɪt/

  Meaning: Hiểu, giải thích

 32. Intervene (Verb)

  Pronunciation: /ˌɪntəˈviːn/

  Meaning: Can thiệp, xen vào

 33. Justify (Verb)

  Pronunciation: /ˈdʒʌstɪfaɪ/

  Meaning: Bào chữa, biện minh

 34. Maintain (Verb)

  Pronunciation: /meɪnˈteɪn/

  Meaning: Bảo quản, duy trì

 35. Manipulate (Verb)

  Pronunciation: /məˈnɪpjʊleɪt/

  Meaning: Thao túng, điều khiển

 36. Misinterpret (Verb)

  Pronunciation: /ˌmɪsɪnˈtɜːprɪt/

  Meaning: Hiểu sai, giải thích sai

 37. Negotiate (Verb)

  Pronunciation: /nɪˈɡəʊʃɪeɪt/

  Meaning: Đàm phán, thương lượng

 38. Omit (Verb)

  Pronunciation: /əʊˈmɪt/

  Meaning: Bỏ sót, loại bỏ

 39. Perceive (Verb)

  Pronunciation: /pəˈsiːv/

  Meaning: Nhận thức, hiểu

 40. Persuade (Verb)

  Pronunciation: /pəˈsweɪd/

  Meaning: Thuyết phục, làm cho tin

 41. Predict (Verb)

  Pronunciation: /prɪˈdɪkt/

  Meaning: Dự đoán, tiên đoán

 42. Presume (Verb)

  Pronunciation: /prɪˈzjuːm/

  Meaning: Giả định, cho rằng

 43. Prioritize (Verb)

  Pronunciation: /praɪˈɒrɪtaɪz/

  Meaning: Ưu tiên, xếp hạng

 44. Proclaim (Verb)

  Pronunciation: /prəˈkleɪm/

  Meaning: Tuyên bố, công bố

 45. Procrastinate (Verb)

  Pronunciation: /prəˈkræs.tɪ.neɪt/

  Meaning: Trì hoãn, chần chừ

 46. Promote (Verb)

  Pronunciation: /prəˈmoʊt/

  Meaning: Thúc đẩy, quảng cáo

 47. Protest (Noun/Verb)

  Pronunciation: /ˈproʊtest/

  Meaning: Sự phản đối, biểu tình; phản đối, biểu tình

 48. Recall (Verb)

  Pronunciation: /rɪˈkɔːl/

  Meaning: Nhớ lại, thu hồi

 49. Recommend (Verb)

  Pronunciation: /ˌrekəˈmend/

  Meaning: Đề nghị, giới thiệu

 50. Reconcile (Verb)

  Pronunciation: /ˈrekənsaɪl/

  Meaning: Hòa giải, làm hòa

Liên quan:  [TOEFL iBT] Danh sách từ vựng – Vần I
Trích dẫn bài viết
 • APA:
  Dammio. (2023). Danh sách 50 từ vựng khó nhớ nhất trong TOEIC (Phần 2). https://www.dammio.com/2023/09/10/danh-sach-50-tu-vung-kho-nho-nhat-trong-toeic-phan-2.
 • BibTeX:
  @misc{dammio,
  author = {Dammio},
  title = {Danh sách 50 từ vựng khó nhớ nhất trong TOEIC (Phần 2)},
  year = {2023},
  url = {https://www.dammio.com/2023/09/10/danh-sach-50-tu-vung-kho-nho-nhat-trong-toeic-phan-2},
  urldate = {2024-07-14}
  }
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x